Bản đồ Việt Nam trong các giai đoạn lịch sử (905 - 1835)


Bản đồ Việt Nam trong các giai đoạn lịch sử (905 - 1835)
Nguồn trang Đại Việt Cổ Phong - Click từng ảnh xem thời gian và lãnh thổ.
--------------
Ad Cá Mập

 Họ Khúc (Khúc Thừa Dụ, Khúc Hạo, Khúc Thừa Mỹ) là người mở đầu thời kỳ tự chủ ở Việt Nam, cai trị từ năm 905 tới năm 923 hoặc 930.
Họ Khúc (Khúc Thừa Dụ, Khúc Hạo, Khúc Thừa Mỹ) là người mở đầu thời kỳ tự chủ ở Việt Nam, cai trị từ năm 905 tới năm 923 hoặc 930.
 Dương Đình Nghệ là bộ tướng của Khúc Hạo, năm 931 ông dấy quân đánh tan xâm lược Nam Hán, cầm quyền đến năm 937 thì bị Kiều Công Tiễn giết chết.
Dương Đình Nghệ là bộ tướng của Khúc Hạo, năm 931 ông dấy quân đánh tan xâm lược Nam Hán, cầm quyền đến năm 937 thì bị Kiều Công Tiễn giết chết.
 Bản đồ này thể hiện sự nổi lên cát cứ của các thế lực là Kiều Công Tiễn và Ngô Quyền
Bản đồ này thể hiện sự nổi lên cát cứ của các thế lực là Kiều Công Tiễn và Ngô Quyền
 Nhà Ngô (Ngô Quyền, Ngô Xương Ngập, Ngô Xương Văn) cầm quyền được  5 năm (939 đến năm 944) thì xảy ra loạn 12 Sứ quân.
Nhà Ngô (Ngô Quyền, Ngô Xương Ngập, Ngô Xương Văn) cầm quyền được 5 năm (939 đến năm 944) thì xảy ra loạn 12 Sứ quân.
 Đinh Bộ Lĩnh phất cờ lau khởi nghĩa, dẹp yên 12 sứ quân, lập nên nhà nước Đại Cồ Việt (968 - 979).
Đinh Bộ Lĩnh phất cờ lau khởi nghĩa, dẹp yên 12 sứ quân, lập nên nhà nước Đại Cồ Việt (968 - 979).
 Năm 979, Đinh Bộ Lĩnh và Đinh Liễn (con) bị Đỗ Thích giết chết. Lê Hoàn (Thập đạo tướng quân) nhân cơ hội nắm lấy quyền bính, sử sách gọi là nhà Tiền Lê (980-1009).
Năm 979, Đinh Bộ Lĩnh và Đinh Liễn (con) bị Đỗ Thích giết chết. Lê Hoàn (Thập đạo tướng quân) nhân cơ hội nắm lấy quyền bính, sử sách gọi là nhà Tiền Lê (980-1009).
 Triều Lý (1009–1225) mở đầu bằng việc Lý Công Uẩn lên thay Lê Long Đĩnh (Ngọa Triều) và kết thúc bằng vua gái Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Cảnh.
Triều Lý (1009–1225) mở đầu bằng việc Lý Công Uẩn lên thay Lê Long Đĩnh (Ngọa Triều) và kết thúc bằng vua gái Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Cảnh.
 Nhà Trần (1226–1400) là giai đoạn chế độ quân chủ chuyên chế phát triển cao nhất trong lịch sử Việt Nam. Nhà Trần kết thúc bằng việc Hồ Quý Ly lấn át vua Trần Phế Đế năm 1394.
Nhà Trần (1226–1400) là giai đoạn chế độ quân chủ chuyên chế phát triển cao nhất trong lịch sử Việt Nam. Nhà Trần kết thúc bằng việc Hồ Quý Ly lấn át vua Trần Phế Đế năm 1394.
 Nhà Hồ bắt đầu khi Hồ Quý Ly lên ngôi năm 1400 sau khi giành được quyền lực từ tay nhà Trần và chấm dứt khi Hồ Hán Thương bị quân Minh bắt vào năm 1407 – tổng cộng là 7 năm. Quốc hiệu là Đại Ngu.
Nhà Hồ bắt đầu khi Hồ Quý Ly lên ngôi năm 1400 sau khi giành được quyền lực từ tay nhà Trần và chấm dứt khi Hồ Hán Thương bị quân Minh bắt vào năm 1407 – tổng cộng là 7 năm. Quốc hiệu là Đại Ngu.
 Thời kỳ đen tối trong lịch sử Việt Nam, nghìn năm Bắc thuộc không bằng 20 năm đô hộ của giặc Minh (1407–1427). Phải đến khi khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi dân ta mới thoát khỏi cái Hầm tai vạ :(
Thời kỳ đen tối trong lịch sử Việt Nam, nghìn năm Bắc thuộc không bằng 20 năm đô hộ của giặc Minh (1407–1427). Phải đến khi khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi dân ta mới thoát khỏi cái Hầm tai vạ :(
 Năm 1427, Lê Lợi lên ngôi, hiệu là Lê Thái Tổ (sử gọi là Lê Sơ để phân biệt với thời Tiền Lê của Lê Hoàn. Thời Lê Sơ hợp với thời Lê Trung Hưng gọi chung là Hậu Lê). Quốc hiệu Đại Việt được sử dụng lại. Thời Lê Sơ là vương triều có nhiều cải cách lớn về hành chính cũng như luật pháp...
Năm 1427, Lê Lợi lên ngôi, hiệu là Lê Thái Tổ (sử gọi là Lê Sơ để phân biệt với thời Tiền Lê của Lê Hoàn. Thời Lê Sơ hợp với thời Lê Trung Hưng gọi chung là Hậu Lê). Quốc hiệu Đại Việt được sử dụng lại. Thời Lê Sơ là vương triều có nhiều cải cách lớn về hành chính cũng như luật pháp...
 Năm 1527 vua Lê thất thế, quyền bính rơi vào tay Mạc Đăng Dung. Thời kỳ 1527-1592 trong lịch sử Việt Nam còn được gọi là thời kỳ Nam-Bắc triều, do chính quyền nhà Mạc chỉ thực sự có quyền lực từ địa phận Ninh Bình ngày nay trở ra, còn từ Thanh Hóa trở vào là thế lực lấy danh nghĩa gây dựng lại nhà Lê.     Năm 1533, ở Thanh Hóa, một võ tướng nhà Lê là Nguyễn Kim nổi dậy chống lại nhà Mạc, lập lại nhà Lê.  Năm 1545, Nguyễn Kim mất, Trịnh Kiểm lên thay cầm quyền, được phong làm thái sư nắm toàn thể quân đội, bắt đầu thể chế lưỡng đầu, lũng đoạn nền chính trị của triều Lê Trung Hưng.
Năm 1527 vua Lê thất thế, quyền bính rơi vào tay Mạc Đăng Dung. Thời kỳ 1527-1592 trong lịch sử Việt Nam còn được gọi là thời kỳ Nam-Bắc triều, do chính quyền nhà Mạc chỉ thực sự có quyền lực từ địa phận Ninh Bình ngày nay trở ra, còn từ Thanh Hóa trở vào là thế lực lấy danh nghĩa gây dựng lại nhà Lê. Năm 1533, ở Thanh Hóa, một võ tướng nhà Lê là Nguyễn Kim nổi dậy chống lại nhà Mạc, lập lại nhà Lê. Năm 1545, Nguyễn Kim mất, Trịnh Kiểm lên thay cầm quyền, được phong làm thái sư nắm toàn thể quân đội, bắt đầu thể chế lưỡng đầu, lũng đoạn nền chính trị của triều Lê Trung Hưng.
 Nhà Mạc dần thất thế, Chúa Trịnh chiếm lại được Thăng Long. Con cháu Nguyễn Kim (người tiên phong khởi xướng phong trào Phù Lê diệt Mạc) dần bị họ Trịnh trừ khử. Nguyễn Hoàng là con của Nguyễn Kim lo sợ mới xin vào trấn thủ Thuận Hóa (1558). Như vậy lãnh thổ Đại Việt thực tế bị chia làm ba. Chưa kể họ Vũ (chúa Bầu) cũng nổi lên cát cứ ở vùng Tuyên Quang ngót 200 năm (1527 đến 1699). Đây là thời kỳ các thế lực phong kiến nổi dậy cát cứ nặng nề nhất trong lịch sử Việt Nam.
Nhà Mạc dần thất thế, Chúa Trịnh chiếm lại được Thăng Long. Con cháu Nguyễn Kim (người tiên phong khởi xướng phong trào Phù Lê diệt Mạc) dần bị họ Trịnh trừ khử. Nguyễn Hoàng là con của Nguyễn Kim lo sợ mới xin vào trấn thủ Thuận Hóa (1558). Như vậy lãnh thổ Đại Việt thực tế bị chia làm ba. Chưa kể họ Vũ (chúa Bầu) cũng nổi lên cát cứ ở vùng Tuyên Quang ngót 200 năm (1527 đến 1699). Đây là thời kỳ các thế lực phong kiến nổi dậy cát cứ nặng nề nhất trong lịch sử Việt Nam.
 Thời gian này Chúa Bầu theo nhà Lê Trịnh chống nhà Mạc nên đất đai của Mạc Đăng Dung thu hẹp dần, chỉ nằm gọn trong địa giới tỉnh Cao Bằng ngày nay. Phía Nam chúa Nguyễn cũng mở rộng dần lãnh thổ xuống phía Nam.
Thời gian này Chúa Bầu theo nhà Lê Trịnh chống nhà Mạc nên đất đai của Mạc Đăng Dung thu hẹp dần, chỉ nằm gọn trong địa giới tỉnh Cao Bằng ngày nay. Phía Nam chúa Nguyễn cũng mở rộng dần lãnh thổ xuống phía Nam.
 Nhà Tây Sơn tồn tại từ 1788 đến 1802, được thành lập trong bối cảnh tranh chấp quyền lực cuối thời Hậu Lê trong lịch sử Việt Nam. Tây Sơn dần tiêu diệt họ Trịnh, phế truất vua Lê và giao tranh với chúa Nguyễn.
Nhà Tây Sơn tồn tại từ 1788 đến 1802, được thành lập trong bối cảnh tranh chấp quyền lực cuối thời Hậu Lê trong lịch sử Việt Nam. Tây Sơn dần tiêu diệt họ Trịnh, phế truất vua Lê và giao tranh với chúa Nguyễn.
 Năm 1802, Nguyễn Ánh tiêu diệt nhà Tây Sơn, lên ngôi lấy hiệu là Gia Long. Đất nước Việt Nam thực sự được thống nhất và liền một dải như ngày nay.
Năm 1802, Nguyễn Ánh tiêu diệt nhà Tây Sơn, lên ngôi lấy hiệu là Gia Long. Đất nước Việt Nam thực sự được thống nhất và liền một dải như ngày nay.
 Thời kỳ này Ai Lao và Cao Miên là hai xứ bảo hộ của nhà Nguyễn.
Thời kỳ này Ai Lao và Cao Miên là hai xứ bảo hộ của nhà Nguyễn.


Nguồn : Page Tìm hiểu về chiến tranh Việt Nam (Viet Nam War)

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Ảnh Cũ Vật Xưa khác