Bộ Tư Lệnh Biệt Khu Thủ Đô Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.


Trại Lê Văn Duyệt

Biệt Khu Thủ Đô là một quân khu đặc biệt trong 5 tổ chức quân khu chiến thuật của Việt Nam Cộng Hòa thuộc hệ thống điều hành của Bộ Tổng Tham Mưu Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
Do địa bàn bảo an là trung tâm hành chính và quân sự của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa,nên tuy vùng hoạt động nhỏ gọn, nằm trọn hoàn toàn trong Quân Khu III, nhưng trách vụ nặng nề và quan trọng hơn.
Vì vậy,vào cuối tháng 4 năm 1975,khi Biệt Khu Thủ Đô thất thủ,kéo theo sự sụp đổ của chính thể Việt Nam Cộng Hòa và tác động tan rã lực lượng của Quân Đoàn IV dù binh lực gần như vẫn còn nguyên vẹn.

Lược Sử :

Sau khi chính thể Việt Nam Cộng Hòa chính thức thành lập ngày 26 tháng 10 năm 1956,toàn bộ lãnh thổ Nam Việt Nam do Việt Nam Cộng Hòa kiểm soát được chia thành 6 quân khu.
Địa bàn của Quân Khu Thủ Đô đặc trách vùng Đô thành Sài Gòn - Chợ Lớn.
Tuy nhiên, mãi đến ngày 14 tháng 2 năm 1957,Đại tướng Lê Văn Tỵ,Tổng Tham Mưu trưởng Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa mới ký Công vụ lệnh số 146/TTM/VP chỉ định Chỉ huy trưởng 3 quân khu kể trên,gồm:

"Trung tướng Dương Văn Minh,Chỉ huy trưởng Quân Khu Thủ Đô

Đại tá Nguyễn Văn Y,Chỉ huy trưởng Đệ Nhất Quân Khu

Đại tá Nguyễn Văn Là,Chỉ huy trưởng Đệ Ngũ Quân Khu".

Trung tướng Dương Văn Minh đồng thời kiêm nhiệm chức Tư Lệnh 3 Quân Khu trên.

Bộ Tư Lệnh Quân Khu Thủ Đô đặt tại trại Lê Văn Duyệt,Sài Gòn cho đến tận năm 1975.

Những Biến Động Giai Đoạn 1960-1967

Ngày 1 tháng 6 năm 1961,Tổng Thống Diệm đã ra sắc lệnh cải tổ các quân khu thành các vùng chiến thuật,theo đó Quân Khu Thủ Đô được đổi thành Biệt khu Thủ Đô,mở rộng địa bàn thêm tỉnh Gia Định, trực thuộc Vùng 3 Chiến Thuật.

Ngày 21 tháng 11 năm 1962,Tổng Thống Diệm đã ra Sắc lệnh số 213/QP,sửa đổi lại điều 2 do Sắc Lệnh số 98/QP,chia lại các địa bàn quân sự thành 4 Vùng Chiến Thuật và 1 Biệt Khu Thủ Đô.
Biệt Khu Thủ Đô trở thành một đơn vị cấp Quân Khu độc lập.

Ngày 2 tháng 7 năm 1965,Chủ Tịch Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương Nguyễn Cao Kỳ đã ký Sắc lệnh số 124-QP “Đổi danh hiệu Biệt Khu Thủ Đô thành Quân Khu Thủ Đô”.

Theo điều 1 của Sắc Lệnh: “Ranh giới Quân Khu Thủ Đô tạm thời là ranh giới Biệt Khu Thủ Đô cũ,gồm Đô Thành Sài Gòn; tỉnh Gia Định”.

Một năm sau, ngày 18 tháng 7 năm 1966, vẫn là Chủ Tịch Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương Nguyễn Cao Kỳ,lại ký tiếp Sắc Lệnh số 130/SL/QP “Đổi danh hiệu Quân Khu Thủ Đô thành Biệt Lhu Thủ Đô” và quy định “Ranh giới Biệt Khu Thủ Đô bao gồm Đô Thành Sài Gòn,tỉnh Gia Định và Côn Sơn”.

Biệt Khu Thủ Đô vẫn được “Đặt thuộc Vùng 3 Chiến Thuật,có nhiệm vụ như một khu chiến thuật”

Biên Chế Tổ Chức :

Dưới đây là biên chế tổ chức của Quân Đoàn III vào đầu năm 1975.

Bộ Tư Lệnh

1 - Bộ Tham Mưu
2 - Sở An Ninh Quân đội
3 - Phòng 1 Tổng Quản Trị
4 - Phòng 2 Tình Báo
5 - Phòng 3 Tác Chiến
6 - Phòng 4 Tiếp vận
7 - Phòng 5 Chiến Tranh Chính Trị-Tâm Lý Chiến
8 - Phòng 6 Truyền Tin
9 - Bộ Chỉ Huy Pháo Binh

Đơn Vị Tác Chiến Trực Thuộc

Lực Lượng trực tiếp dưới quyền của Biệt Khu Thủ Đô gồm các đại đội phiên hiệu từ 306 đến 310 đồn trú trong nội đô và ven đô; cùng các lực lượng các Phân Khu, Tiểu Khu,các thị trấn quận,huyện ngoại thành và lực lượng Quân Cảnh duy trì kỷ luật,hợp thành Liên Đoàn An Ninh Thủ Đô.
Ngoài ra còn có lực lượng của các Bộ Tư Lệnh, Bộ Chỉ Huy của các Quân, Binh Chủng như :
Hải Quân
Không Quân
Sư Đoàn Nhảy Dù
Thủy Quân Lục Chiến
Biệt Động Quân
Thiết Giáp và Liên Đoàn Biệt Cách Dù sẵn sàng ứng phó.

Chỉ Huy Trưởng,Tư Lệnh,Tổng Trấn qua các thời kỳ.

- Trung Tướng Dương Văn Minh (2/1957-4/1959)
Tư Lệnh kiêm Chỉ Huy Trưởng Quân Khu Thủ Đô.
Chức vụ sau cùng:Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa (1975)

- Trung Tướng Thái Quang Hoàng (4/1959-11/1961)
Tư Lệnh Quân Khu Thủ Đô.
Chức vụ sau cùng: Đại Sứ Việt Nam Cộng Hòa tại Thái Lan (1964)

- Đại Tá Nguyễn Văn Y (4/1959-11/1961) Chỉ Huy Trưởng Quân Khu Thủ Đô.
Chức vụ sau cùng: Tổng Giám Đốc Cảnh Sát Công An kiêm Đặc ủy trưởng Trung Ương Tình Báo (1961-1963)

- Thiếu Tướng Nguyễn Văn Là (11/1961-11/1964)
Tư Lệnh Biệt Khu Thủ Đô.
Chức vụ sau cùng: Tổng Tham Mưu Phó Đặc Trách Bình Định & Phát Triển kiêm Tư Lệnh Địa Phương Quân & Nghĩa Quân (1968-1974).

- Thiếu Tướng Tôn Thất Đính (8/1963-11/1963)
Tư Lệnh Quân Đoàn III và Vùng 3 Chiến Thuật,kiêm Tổng Trấn Đô Thành Sài Gòn. Chức vụ sau cùng: Thượng Nghị Sĩ (1967-1975).

- Trung Tướng Mai Hữu Xuân (1/1964-11/1964)
Tổng Giám Đốc Cảnh Sát Quốc Gia, kiêm Tổng Trấn Đô Thành Sài Gòn. Chức vụ sau cùng: Tổng Cục Trưởng Chiến Tranh Chính Trị (1964-1965).

- Trung Tướng Trần Thiện Khiêm (1/1964-11/1964)
Tư Lệnh Quân Đoàn III và Vùng 3 Chiến Thuật,kiêm Tổng Trấn Đô Thành Sài Gòn.
Chức vụ sau cùng: Thủ Tướng Việt Nam Cộng Hòa (1969-1975).

- Thiếu Tướng Phạm Văn Đổng (11/1964-5/1965)
Tư Lệnh Biệt khu Thủ Đô, kiêm Tổng Trấn Đô Thành Sài Gòn.
Chức vụ sau cùng: Tổng Trưởng Cựu Chiến binh (1969-1974).

- Chuẩn Tướng Vĩnh Lộc (5/1965-6/1965)
Tư lệnh Biệt khu Thủ đô, kiêm Tổng trấn Đô thành Sài Gòn.
Chức vụ sau cùng: Trung Tướng, Tổng Tham Mưu Trưởng (1975)

- Thiếu Tướng Lê Nguyên Khang (6/1965-6/1966)
Tư Lệnh Sư Đoàn Thủy Quân Lục Chiến, kiêm Tư lệnh Biệt Khu Thủ Đô, kiêm Tổng trấn Đô thành Sài Gòn (1965-1968).
Chức vụ sau cùng: Trung Tướng, Phụ tá Tổng Tham Mưu Trưởng,đặc trách Hành Quân,

- Đại Tá Nguyễn Văn Giám (6/1966-6/1968)
Tư Lệnh Biệt Khu Thủ Đô.Bị thương trong trận Mậu Thân 1968 do bị rocket bắn nhầm.

- Đại Tá Trần Văn Hai (6/1968-8/1968)
Quyền Tư Lệnh Biệt Khu Thủ Đô.
Chức vụ sau cùng: Chuẩn Tướng, Tư Lệnh Sư Đoàn 7 Bộ Binh.

- Thiếu Tướng Nguyễn Văn Minh (6/1968-7/1971)
Tư Lệnh Biệt khu Thủ Đô kiêm Tổng Trấn Đô Thành Sài Gòn lần thứ 1

- Đề Đốc Phó Đô Đốc Chung Tấn Cang (7/1971-3/1975)
Tư Lệnh Biệt khu Thủ Đô kiêm Tổng trấn Đô Thành Sài Gòn.
Chức vụ sau cùng: Tư Lệnh Hải Quân.

- Trung Tướng Nguyễn Văn Minh (3/1975-28/4/1975)
Tái nhiệm Tư Lệnh Biệt khu Thủ Đô kiêm Tổng trấn Đô Thành Sài Gòn lần thứ 2.

- Trung Tướng Lâm Văn Phát (29/4-30/4/1975)
Tư lệnh Biệt Khu Thủ Đô kiêm Tổng Trấn Đô Thành Sài Gòn cuối cùng.

(S.T)

 Huy Hiệu
Huy Hiệu
 Trại Lê Văn Duyệt,nơi đặt trụ sở Bộ Tư Lệnh Biệt Khu Thủ Đô  Nơi ngày nay là bộ Tư lệnh TP HCM và CLB Lan Anh.
Trại Lê Văn Duyệt,nơi đặt trụ sở Bộ Tư Lệnh Biệt Khu Thủ Đô Nơi ngày nay là bộ Tư lệnh TP HCM và CLB Lan Anh.
 Bộ Tư Lệnh Biệt Khu Thủ Đô - Trại Lê Văn Duyệt Saigon 1966 - Photo by larsdh
Bộ Tư Lệnh Biệt Khu Thủ Đô - Trại Lê Văn Duyệt Saigon 1966 - Photo by larsdh
 Bộ Tư Lệnh Biệt Khu Thủ Đô - Trại Lê Văn Duyệt Saigon 1966 - Photo by larsdh
Bộ Tư Lệnh Biệt Khu Thủ Đô - Trại Lê Văn Duyệt Saigon 1966 - Photo by larsdh
 Bộ Tư Lệnh Biệt Khu Thủ Đô - Trại Lê Văn Duyệt Saigon 1966 - Photo by larsdh
Bộ Tư Lệnh Biệt Khu Thủ Đô - Trại Lê Văn Duyệt Saigon 1966 - Photo by larsdh
 Bộ Tư Lệnh Biệt Khu Thủ Đô - Trại Lê Văn Duyệt Saigon 1966 - Photo by larsdh
Bộ Tư Lệnh Biệt Khu Thủ Đô - Trại Lê Văn Duyệt Saigon 1966 - Photo by larsdh
 Bộ Tư Lệnh Biệt Khu Thủ Đô - Trại Lê Văn Duyệt Saigon 1966 - Photo by larsdh
Bộ Tư Lệnh Biệt Khu Thủ Đô - Trại Lê Văn Duyệt Saigon 1966 - Photo by larsdh


Bộ Tư Lệnh Biệt Khu Thủ Đô - Trại Lê Văn Duyệt
Saigon 1969

Photo by larsdh

 Bộ Tư Lệnh Biệt Khu Thủ Đô - Trại Lê Văn Duyệt Saigon 1969  Photo by larsdh
Bộ Tư Lệnh Biệt Khu Thủ Đô - Trại Lê Văn Duyệt Saigon 1969 Photo by larsdh
 Bộ Tư Lệnh Biệt Khu Thủ Đô - Trại Lê Văn Duyệt Saigon 1969  Photo by larsdh
Bộ Tư Lệnh Biệt Khu Thủ Đô - Trại Lê Văn Duyệt Saigon 1969 Photo by larsdh
 Bộ Tư Lệnh Biệt Khu Thủ Đô - Trại Lê Văn Duyệt Saigon 1969  Photo by larsdh
Bộ Tư Lệnh Biệt Khu Thủ Đô - Trại Lê Văn Duyệt Saigon 1969 Photo by larsdh


 Bộ Tư Lệnh Biệt Khu Thủ Đô - Trại Lê Văn Duyệt Saigon 1969  Photo by larsdh
Bộ Tư Lệnh Biệt Khu Thủ Đô - Trại Lê Văn Duyệt Saigon 1969 Photo by larsdh
 Bộ Tư Lệnh Biệt Khu Thủ Đô - Trại Lê Văn Duyệt Saigon 1969  Photo by larsdh
Bộ Tư Lệnh Biệt Khu Thủ Đô - Trại Lê Văn Duyệt Saigon 1969 Photo by larsdh
 Bộ Tư Lệnh Biệt Khu Thủ Đô - Trại Lê Văn Duyệt Saigon 1969  Photo by larsdh
Bộ Tư Lệnh Biệt Khu Thủ Đô - Trại Lê Văn Duyệt Saigon 1969 Photo by larsdh
 Bộ Tư Lệnh Biệt Khu Thủ Đô - Trại Lê Văn Duyệt Saigon 1969  Photo by larsdh
Bộ Tư Lệnh Biệt Khu Thủ Đô - Trại Lê Văn Duyệt Saigon 1969 Photo by larsdh


 Bộ Tư Lệnh Biệt Khu Thủ Đô - Trại Lê Văn Duyệt Saigon 1969  Photo by larsdh
Bộ Tư Lệnh Biệt Khu Thủ Đô - Trại Lê Văn Duyệt Saigon 1969 Photo by larsdh
 Bộ Tư Lệnh Biệt Khu Thủ Đô - Trại Lê Văn Duyệt Saigon 1969  Photo by larsdh
Bộ Tư Lệnh Biệt Khu Thủ Đô - Trại Lê Văn Duyệt Saigon 1969 Photo by larsdh
 Bộ Tư Lệnh Biệt Khu Thủ Đô - Trại Lê Văn Duyệt Saigon 1969  Photo by larsdh
Bộ Tư Lệnh Biệt Khu Thủ Đô - Trại Lê Văn Duyệt Saigon 1969 Photo by larsdh
 Bộ Tư Lệnh Biệt Khu Thủ Đô - Trại Lê Văn Duyệt Saigon 1969  Photo by larsdh
Bộ Tư Lệnh Biệt Khu Thủ Đô - Trại Lê Văn Duyệt Saigon 1969 Photo by larsdh


 Bộ Tư Lệnh Biệt Khu Thủ Đô - Trại Lê Văn Duyệt Saigon 1969  Photo by larsdh
Bộ Tư Lệnh Biệt Khu Thủ Đô - Trại Lê Văn Duyệt Saigon 1969 Photo by larsdh
 Bộ Tư Lệnh Biệt Khu Thủ Đô - Trại Lê Văn Duyệt Saigon 1969  Photo by larsdh
Bộ Tư Lệnh Biệt Khu Thủ Đô - Trại Lê Văn Duyệt Saigon 1969 Photo by larsdh
 Bộ Tư Lệnh Biệt Khu Thủ Đô - Trại Lê Văn Duyệt Saigon 1969  Photo by larsdh
Bộ Tư Lệnh Biệt Khu Thủ Đô - Trại Lê Văn Duyệt Saigon 1969 Photo by larsdh
 Bộ Tư Lệnh Biệt Khu Thủ Đô - Trại Lê Văn Duyệt Saigon 1969  Photo by larsdh
Bộ Tư Lệnh Biệt Khu Thủ Đô - Trại Lê Văn Duyệt Saigon 1969 Photo by larsdh


 Saigon Mar 1969 - Một buổi lể chào cờ , có sự hiện diện của các quân nhân Mỷ thuộc toán cố vấn của BKTĐ .
Saigon Mar 1969 - Một buổi lể chào cờ , có sự hiện diện của các quân nhân Mỷ thuộc toán cố vấn của BKTĐ .
 Lễ tiển Tướng Richardson, chỉ huy trưởng CMAC tại Saigon (trụ sở đặt tại Trại Lê Văn Duyệt, cùng nơi của Bộ tư lệnh Biệt Khu Thủ Đô)  Saigon 1969 - Photo by larsdh
Lễ tiển Tướng Richardson, chỉ huy trưởng CMAC tại Saigon (trụ sở đặt tại Trại Lê Văn Duyệt, cùng nơi của Bộ tư lệnh Biệt Khu Thủ Đô) Saigon 1969 - Photo by larsdh
 Lễ tiển Tướng Richardson, chỉ huy trưởng CMAC tại Saigon (trụ sở đặt tại Trại Lê Văn Duyệt, cùng nơi của Bộ tư lệnh Biệt Khu Thủ Đô)  Saigon 1969 - Photo by larsdh
Lễ tiển Tướng Richardson, chỉ huy trưởng CMAC tại Saigon (trụ sở đặt tại Trại Lê Văn Duyệt, cùng nơi của Bộ tư lệnh Biệt Khu Thủ Đô) Saigon 1969 - Photo by larsdh
 Toán cố vấn Mỹ 95 tại Bộ Tư Lệnh QĐ III trong khu Trại Lê Văn Duyệt
Toán cố vấn Mỹ 95 tại Bộ Tư Lệnh QĐ III trong khu Trại Lê Văn Duyệt
 Trại Lê Văn Duyệt Saigon 1969
Trại Lê Văn Duyệt Saigon 1969
 Trại Lê Văn Duyệt Saigon 1969
Trại Lê Văn Duyệt Saigon 1969
 SAIGON 1967 - Trại Lê Văn Duyệt - Bộ tư lệnh Biệt Khu Thủ Đô
SAIGON 1967 - Trại Lê Văn Duyệt - Bộ tư lệnh Biệt Khu Thủ Đô
 Xe tăng M24 trong sân Bộ tư lệnh Biệt Khu Thủ Đô sau ngày đảo chánh 1/11/1963
Xe tăng M24 trong sân Bộ tư lệnh Biệt Khu Thủ Đô sau ngày đảo chánh 1/11/1963


Saigon 1969 - Không ảnh khu vực Trại Lê Văn Duyệt, nơi đặt Bộ tư lệnh Biệt khu Thủ Đô Saigon trước 1975 (nay là khu vực Bộ tư lệnh TPHCM & CLB Thể thao Lan Anh).

Photo by larsdh

 Saigon 1969 - Không ảnh khu vực Trại Lê Văn Duyệt, nơi đặt Bộ tư lệnh Biệt khu Thủ Đô Saigon trước 1975 (nay là khu vực Bộ tư lệnh TPHCM & CLB Thể thao Lan Anh).  Photo by larsdh
Saigon 1969 - Không ảnh khu vực Trại Lê Văn Duyệt, nơi đặt Bộ tư lệnh Biệt khu Thủ Đô Saigon trước 1975 (nay là khu vực Bộ tư lệnh TPHCM & CLB Thể thao Lan Anh). Photo by larsdh
 Saigon 1969 - Không ảnh khu vực Trại Lê Văn Duyệt, nơi đặt Bộ tư lệnh Biệt khu Thủ Đô Saigon trước 1975 (nay là khu vực Bộ tư lệnh TPHCM & CLB Thể thao Lan Anh).  Photo by larsdh
Saigon 1969 - Không ảnh khu vực Trại Lê Văn Duyệt, nơi đặt Bộ tư lệnh Biệt khu Thủ Đô Saigon trước 1975 (nay là khu vực Bộ tư lệnh TPHCM & CLB Thể thao Lan Anh). Photo by larsdh


Nguồn : Page Phóng Viên Chiến Trường

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Nhân Vật Lịch Sử khác