Cuộc đời bà Nguyễn Thị Giang - nhà cách mạng Cô GiangCô Giang (1906–1930), tên gọi phổ biến của bà Nguyễn Thị Giang, là một nhà cách mạng người Việt chống thực dân Pháp và là hôn thê của Nguyễn Thái Học - lãnh tụ của Việt Nam Quốc Dân Đảng.
Ms Giang (1906-1930), the popular name is Nguyen Thi Giang, was a Vietnamese revolutionary against French colonial rule and was the fiancée of Nguyen Thai Hoc - the leader of the Vietnam KuoMinTang.

Nguyễn Thị Giang sinh năm 1906 tại thị xã Phủ Lạng Thương, tỉnh Bắc Giang. Bà là con của ông Nguyễn Văn Cao (?- 1925) và bà Nguyễn Thị Lưu (?- 1936) và là chị ruột Nguyễn Thị Bắc, tức Cô Bắc.
Nguyen Thi Giang was born in 1906 in Phu Lang Thuong town, Bac Giang province. She was the son of Nguyen Van Cao (1925) and Nguyen Thi Luu (1936) and sister of Nguyen Thi Bac (North).

Bà là con thứ hai trong một gia đình gồm bảy người con cả trai và gái, vốn quê ở một làng dệt thuộc tỉnh Hà Đông, vì thân phụ tham gia phong trào văn thân nên phải dời lên buôn bán tại số 2 phố Thọ Xương, thị xã Phủ Lạng Thương (nay là thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang). Sau khi học xong lớp nhất, Cô Giang cùng em ruột là Cô Bắc (Nguyễn Thị Bắc) được nhà yêu nước Nguyễn Khắc Nhu (tức Xứ Nhu) dìu dắt rồi kết nạp vào tổ chức Việt Nam Dân Quốc.
She is the second child in a family of seven sons and a girl, who is from a textile village in Ha Dong province, because of their father's involvement in the civilization movement, they had to move to Tho Xuong Street Phu Lang Thuong town (now Bac Giang city, Bac Giang province). After finishing the first class, Giang and her younger sister, Nguyen Bac (Nguyen Thi Bac), were helped by Nguyen Khac Nhu, then load into the organization of Vietnam KuoMinTang.

Ngày 25 tháng 12 năm 1927, nhóm trí thức trẻ trong Nam Đồng thư xã đứng ra thành lập Việt Nam Quốc Dân Đảng. Sau đó, đảng này sáp nhập với Việt Nam Dân Quốc vì họ có cùng mục tiêu là "đánh đuổi người Pháp ra khỏi nước Nam, giành nước Nam lại cho người Nam".
On December 25, 1927, a group of young intellectuals in the Nam Đồng Party founded the Vietnam Kuomintang. Later, the party merged with the Vietnam MinKou because they had the same goal of "expel the French out of Vietnam, win Vietnam for Vietnam".

Nhờ việc sáp nhập này, Chủ tịch Việt Nam Quốc Dân Đảng là Nguyễn Thái Học có dịp làm quen với Cô Giang. Hợp lòng nhau, vào một buổi chiều từ Phú Thọ về xuôi, hai người ghé vào Đền Hùng, sau khi hội đàm với các đồng chí của mình, cả hai vào đền thờ Tổ để cùng thề hẹn. Theo một Ủy viên trong Việt Nam Quốc Dân Đảng là nhà văn Nhượng Tống, thì trong buổi ấy, Cô Giang đã cố xin Nguyễn Thái Học giao cho một khẩu súng lục, và hứa rằng "nếu Học chẳng may chết vì nước, thì Giang cũng xin lấy khí giới này mà chết theo chồng!"
Thanks to this merger, Vietnamese Nationalist President Nguyen Thai Hoc had a chance to get acquainted with Co Giang (Ms Giang). With each other, one afternoon from Phú Thọ back, they went to visit the Hung king Temple, after the talks with their comrades, both to the temple to swear for future. According to a member of the Quoc Viet Cong, Nhuong Tong, during which time, she attempted to ask Nguyen Thai Hoc to hand over a pistol, and promised that "If Mr Hoc unfortunately die for the country, she will be pleasure to shoots herself by this gun! "

Đứng trong hàng ngũ Việt Nam Quốc Dân Đảng, Cô Giang được cử giữ chức Tổng thư ký của đảng. Sau, cô cùng em mình là Cô Bắc được cử phụ trách việc truyên truyền, làm binh vận và liên lạc giữa các cơ sở đảng ở Bắc Giang, Bắc Ninh, Phú Thọ, Vĩnh Yên, Yên Bái... Và bất cứ ở nơi đâu, hai chị em cô đều hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc.
Standing in the ranks of the Vietnamese Kuomintang, Co Giang (Ms Giang) was appointed secretary-general of party. Later, she and her young sister, Miss Cong, were assigned to conduct propaganda, military service and communications between parties in Bac Giang, Bac Ninh, Phu Tho, Vinh Yen and Yen Bai. Where, the two sisters always get successfully completed for the tasks.

Vào trung tuần tháng 5 năm 1929, Nguyễn Thái Học triệu tập đại hội đảng toàn quốc tại làng Đức Hiệp, phủ Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, quyết định chuẩn bị tổng khởi nghĩa. Công việc chuẩn bị chưa hoàn tất, thì cuối năm 1929 tại Bắc Giang một cơ sở chế bom bị tai nạn phát nổ, và đầu năm 1930 người Pháp bắt giữ được nhiều đảng viên và khám phá được rất nhiều cơ sở chế tạo vũ khí. Trước tình hình bất lợi, Nguyễn Thái Học cho triệu tập hội nghị khẩn cấp, quyết định tiến hành khởi nghĩa tại các nhiều nơi vào đêm mồng 10, rạng ngày 11 tháng 2 năm 1930.
In the middle of May 1929, Nguyen Thai Hoc convened a national party congress in Duc Hiep village, Thuan Thanh district, Bac Ninh province, deciding to prepare a general uprising. Preparatory work was not completed, in late 1929 a bomb-making facility in Bac Giang exploded, and in early 1930 the French seized many party members and discovered a large number of weapons manufacture. . In the face of adverse conditions, Nguyen Thai Hoc convened an emergency conference, decided to conduct a revolt in various places on the night of 10th, on February 11, 1930.

Được phân công, chị em Cô Giang phụ trách chi bộ khu nữ vận chuyển vũ khí từ Phú Thọ lên Yên Bái bằng xe lửa. Họ giả làm người buôn bán gạo, cám, hoa quả... với những gồng gánh cồng kềnh nhưng phía dưới là mã tấu, lựu đạn và súng ống...
As assigned, Co Giang and her sisters were in charge of transport weapons from Phu Tho to Yen Bai by the railway. They pretend to be traders of rice, bran, fruit ... with bulky bundles, but underneath are scimitar, grenades and firearms.

Khởi nghĩa thất bại : Cuộc khởi nghĩa đã nổ ra nhiều nơi (khi ấy Cô Giang được phân công chỉ huy mặt trận tỉnh Bắc Ninh), nhưng nhanh chóng bị thất bại. Bởi Thống sứ Robin đã cho lính đi trấn áp quyết liệt, sai cả máy bay trút bom dữ dội xuống làng Cổ Am (Hải Phòng) và nhiều làng mạc khác.
The insurrection failed: The uprising took places in many places and happened in other places (then Co Giang was assigned commander of Front of Bac Ninh Province), but quickly failed. Ambassador Robin sent a fierce crackdown on all the badly bombed airplanes down Co Am village (Hai Phong) and many other villages.

Lãnh tụ Nguyễn Thái Học cùng nhiều đồng chí nòng cốt của ông (trong số đó có cả Cô Bắc) đều bị đối phương bắt được. Nghe tin vị hôn phu của mình bị bắt (ngày 20 tháng 2 năm 1930, Nguyễn Thái Học bị bắt tại ấp Cổ Vịt Chí Linh, Hải Dương). Cô Giang đã nghĩ đến kế hoạch táo bạo là tấn công nhà tù Hỏa Lò (Hà Nội) để giải thoát cho Nguyễn Thái Học và các người khác.
Leader Nguyen Thai Hoc and many of his comrades (including Miss Bắc) were captured by the enemy. On hearing that her fiance was arrested (February 20, 1930, Nguyen Thai Hoc was arrested in Chi Linh Commune, Hai Duong). Giang thought of a bold plan to attack Hoa Lo prison in Hanoi to free Nguyen Thai Hoc and others.

Kế hoạch chưa kịp thực hiện, thì ngày 16 tháng 6 năm 1930, Cô Giang nghe tin nhà cầm quyền Pháp đã đưa Nguyễn Thái Học và 12 đồng chí của ông từ Hà Nội lên Yên Bái, để xử chém vào ngày hôm sau (17 tháng 6).
On June 16, 1930, Ms. Giang heard that the French authorities had taken Nguyen Thai Hoc and his 12 comrades from Hanoi to Yen Bai to receive sentenced to death (behead) on June 17th

Tức thì, Cô Giang cải trang, giấu khẩu súng lục trong người rồi đi tàu hỏa lên đó. Xem xét xử xong, cô lặng lẽ trở về phòng trọ viết hai bức thư tuyệt mệnh trên trang giấy khổ nhỏ, bằng bút chì xanh. Lá thư thứ nhất cô gửi cho cha mẹ anh Nguyễn Thái Học, còn lá thứ hai cô gửi cho người chồng nơi chín suối. Viết xong thư, Cô Giang ra chợ mua mấy vuông vải trắng, thắt ngang đầu để tang chồng, rồi đáp tàu hỏa về Vĩnh Yên, quê Nguyễn Thái Học, ngay buổi chiều tối hôm đó.

Immediately, she disguised, hide the pistol in her body and then then take the train to the court. After watching the trial is over, she quietly returned to her room and wrote two suicide note on a small piece of paper with a blue pencil. The first letter she sent to parents of Nguyen Thai Hoc, and the second letter for her husband at nine streams (hell). After finishing the letter, Ms. Giang went to the market to buy some white cloth, tie her head to mourn for her husband, then train back to Vinh Yen – Nguyen Thai Hoc homeland at that afternoon

Tự sát: Tờ mờ sáng ngày 18 tháng 6 năm 1930, cô về làng Thổ Tang, tổng Lương Điền, phủ Vĩnh Tường (nay thuộc Vĩnh Phúc) để lạy tạ cha mẹ chồng (ông Nguyễn Văn Hách và bà Nguyễn Thị Quỳnh), tháo chiếc đồng hồ có khắc chữ "G" tặng cho Nguyễn Văn Lâm, em trai Nguyễn Thái Học và từ giã mọi người.
Suicide: On the morning of June 18, 1930, she came to Tho Tang village, Luong Dien commune, Vinh Tuong (now in Vinh Phuc province) to fall on one"s knees and give thanks to her parents-in-law (Nguyen Van Ha and Nguyen Thi Quynh). Remove the watch with the letter "G" carved for Nguyen Van Lam,young brother of Nguyen Thai Hoc and leave .

Trên đường đi cô ghé quán trà bên gốc cây đề, thuộc Xóm Mới, xã Đông Vệ giáp quốc lộ số 2, cách làng Thổ Tang ước chừng một cây số. Sau khi uống bát nước trà xanh, từ biệt bà chủ quán, cô đến đứng dưới gốc cây đề, mắt nhìn về hướng làng Thổ Tang và tự kết liễu đời mình bằng khẩu súng lục mà Nguyễn Thái Học tặng cô ở đền vua hung
On the way , she visits the tea house next to the tree (Cây Đề- Đề tree), belongs Xom Moi, Dong Ve commune is adjacent to National Highway 2, about one kilometer from Tho Tang village. After drinking a cup of green tea, she farewell with the hostess, she came to De tree, eyes looking towards Tho Tang village and killed herself with the pistol that Nguyen Thai Hoc donated to her at the Hung king's templeNguồn : Page Sử Nước Nam

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Nhân Vật Lịch Sử khác