Lễ hội Chùa Ông Cù lao phố, nguồn gốc và lịch sử


Lễ hội Chùa Ông Cù lao phố, nguồn gốc và lịch sử.

Người Hoa ở Cù lao đại phố xưa kia trước thế kỷ 18, có 70% là dân nhà Minh người Hán tỵ nạn nhà Thanh, còn lại là người Việt, Khơ Me, Chăm và một số sắc tộc khác..... trong đó dân Minh Hương đa phần là nhóm người Phản Thanh Phục Minh của Hồng Hoa Hội.

Sách ĐẠI NAM THỰC LỤC chép:
Năm Kỷ Mùi (1679), mùa xuân tháng Giêng, tướng cũ nhà Minh là Long Môn tổng binh Dương Ngạn Địch và phó tướng Hoàng Tiến; Cao Lôi Liêm, tổng binh Trần Thượng Xuyên và phó tướng Trần An Bình đem hơn 3000 quân và hơn 50 chiến thuyền đến các cửa biển Tư Dung (cửa Tư Hiền) và Đà Nẵng, tự trần là bồ thần (bề tôi mất nước, trốn ra nước ngoài) nhà Minh, không chịu làm tôi tớ nhà Thanh, nên đến xin để làm tôi tớ.
Bấy giờ bàn bạc rằng phong tục, tiếng nói của họ đều khác nhau, khó bề sai đúng, nhưng họ bị thế cùng bức bách đến đây thì không nỡ cự tuyệt. Nay đất Đông phố nước Chân Lạp phì nhiêu nghìn dặm, triều đình chưa rỗi mà kinh lý, chi bằng lấy sức của họ đến khai khẩn để ở, làm một việc mà lợi ba điều. Chúa (Nguyễn Phúc Tần) theo lời bàn, bèn sai đặt yến ủy lạo khen thưởng, trao cho quan chức đến ở đất Đông Phố.

Minh Hương chữ Hán là 明香 Ban đầu chữ "hương" dùng chữ 香 có nghĩa là "hương hỏa" (香火), để người nhà Minh coi đó là nơi thờ phượng Hương Hỏa Nhà Minh, đến năm 1827 do vì lý do chính trị chúa Nguyễn yêu cầu đổi sang chữ 鄉 nghĩa là "làng". Như vậy Minh Hương có thể hiểu là "làng của người Minh" và cũng có thể hiểu là "làng sáng sủa", sau được dùng để gọi cộng đồng người Hoa ở Việt Nam vào thời điểm đó.

Hai ông có công đầu khai khẩn vùng đất Biên Hòa, Mỹ Tho, đức ông Dương Ngạn Địch coi vùng Mỹ Tho, 9 năm sau bị thuộc cấp giết chết, người coi vùng Biên Hòa Cù lao phố là Đức ông Trần Thượng Xuyên, Ông được coi là người đầu tiên có công khai khẩn với quy mô lớn vùng đất Biên Hòa, là người được chúa Nguyễn ban danh hiệu cao quý Nguyễn vi vương, Trần vi tướng, đại đại công thần bất tuyệt, được vua Minh Mạng, Thiệu Trị sắc phong "Thượng đẳng thần".

Ca dao có câu nói về phong hóa làng Minh Hương:

"Gỏi chi ngon bằng gỏi tôm càng
Đố ai lịch sự cho bằng làng Minh Hương"

Họ vào xứ Biên Hòa cù lao sanh sống theo chiêú lệnh của Chúa Nguyễn Phúc Tần, 6 năm sau thì xây dựng Chùa Quan Thánh Đế gọi là Thất phủ cổ miếu
Vậy mà làm nay lễ ở Quan thánh đế mà mặc đồ nhà Thanh? Liệu những cô gái bận trên mình bộ sườn xám, những người đàn ông bận bộ đồ truyền thông nhà Thanh có hiểu hết ý nghiã những bộ đồ đó từ đâu có, và quan trọng hơn họ hiểu gì về Người Minh Hương hỡi những người tự xưng mình là hậu duệ của người Minh Hương....Nguồn : Page Sử Nước Nam

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Nghiên Cứu Lịch sử khác