Những Bản Đồ Xưa Của Thế Giới Về Trung Hoa - Không Có HS và TS


“như người Việt Nam, chúng ta có đầy đủ trách nhiệm bảo tồn đất nước cũng như đóng góp sức trong việc định hình xã hội Việt Nam tương lai”

Tôi xin chia sẽ bộ sưu tập 80 bản đồ Tây phương trong khoảng 1626 – 1980 do các nhà xuất bản tại Anh, Ðức, Pháp, Mỹ phát hành. Các bản đồ này có kích thước từ 20cm x 25cm cho đến 60cm x 75cm. Trong bộ sưu tập, 70 bản đồ xác định rằng miền Nam của Trung Quốc là đảo Hải Nam, và 10 bản đồ xác định Hoàng Sa thuộc về lãnh thổ của Việt Nam.

Trong quá trình sưu tập bản đồ, tôi phát hiện 2 sách toàn đồ Trung hoa Dân quốc Bưu chính dư đồ, Bộ Giao Thông, Cộng Hòa Trung Hoa xuất bản năm 1919 & 1933 và sách Atlas of The Chinese Empire do phái bộ China Inland Mission xuất bản năm 1909. Sách toàn đồ 1909 bao gồm 23 bản đồ, sách toàn đồ 1919 bao gồm 49 bản đồ, sách toàn đồ 1933 bao gồm 29 bản đồ. Kích thước của sách là 62cm x 38cm x 4cm, kích thước bản đồ là 56cm x 81cm. Tất cả 3 sách này không liệt kê Hoàng Sa & Trường Sa trong bản đồ & thư mục sách.

Trong thời gian qua, Trung Quốc xây dựng chính quyền & căn cứ quan sự trên đảo Phú Lâm thuộc Trường Sa. Việt Nam tuyên bố đảo Phú Lâm thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Tôi tặng toàn bộ tài liệu bản đồ cho Viện Phát triển Kinh Tề - Xã Hội Ðà Nẵng, nơi đang có chương trình nghiên cứu về Hoàng Sa & Trường Sa.

Tôi xin chân thành cảm ơn bạn bè đã đóng góp tiền để mua tài liệu bản đồ, anh Nguyễn Quang Bình (đạo diễm phim Cánh Ðồng Bất Tận), Lê Ðức Vân Trình (HCMC), Ngọc Cát (HCMC), Nguyễn Nam An (HCMC), Dương Thành Sơn (HCMC), Vũ Minh Tuấn (Hanoi), Bùi Tường Anh (Hanoi), Lương Văn Thắng (Hanoi), Phạm Thị Huyền Cơ (Hanoi), Trịnh Bích Thảo (Hanoi), Phạm Thảo (Kansas), Ngô Việt (Washington DC), Ngô Triết (California).

Best,
Thắng Trần

Trích từ website http://www.ivce.org/map/map.html
Posted by Admin ĐN
BẢN ĐỒ VÙNG DUYÊN HẢI XỨ ĐÀNG TRONG, ĐÀNG NGOÀI VÀ MỘT PHẦN DUYÊN HẢI TRUNG HOA, 1770. Carte des Costes Posted by Admin ĐN
BẢN ĐỒ VÙNG DUYÊN HẢI XỨ ĐÀNG TRONG, ĐÀNG NGOÀI VÀ MỘT PHẦN DUYÊN HẢI TRUNG HOA, 1770. Carte des Costes
Posted by Admin ĐN
ellin, J.N. - Bản đồ vùng duyên hải Nam Ky, Bắc Bộ và môt phần duyên hải Trung Hoa. Xuất bản tại Amsterdam, Hòa Lan năm 1773. Posted by Admin ĐN
ellin, J.N. - Bản đồ vùng duyên hải Nam Ky, Bắc Bộ và môt phần duyên hải Trung Hoa. Xuất bản tại Amsterdam, Hòa Lan năm 1773.
Posted by Admin ĐN
Năm 1934 - Bản đồ của London Geographical Institute. Luân Đôn, Anh. Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này. Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html Posted by Admin ĐN
Năm 1934 - Bản đồ của London Geographical Institute. Luân Đôn, Anh.
Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này.
Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html
Posted by Admin ĐN
Năm 1937 - Bản đồ Atlas Universel de Geographie, Librairie Hachette. Ba Lê, Pháp. Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này. Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html Posted by Admin ĐN
Năm 1937 - Bản đồ Atlas Universel de Geographie, Librairie Hachette. Ba Lê, Pháp.
Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này.
Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html
Posted by Admin ĐN
Năm 1937 - Bản đồ Atlas Universel de Geographie, Librairie Hachette. Ba Lê, Pháp. Quân đảo HS là của Việt Nam. Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này. Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html Posted by Admin ĐN
Năm 1937 - Bản đồ Atlas Universel de Geographie, Librairie Hachette. Ba Lê, Pháp. Quân đảo HS là của Việt Nam.
Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này.
Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html
Posted by Admin ĐN
Năm 1942 - Bản đồ Commercial Atlas, Rand McNally. Chicago, Mỹ. Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này. Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html Posted by Admin ĐN
Năm 1942 - Bản đồ Commercial Atlas, Rand McNally. Chicago, Mỹ.
Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này.
Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html
Posted by Admin ĐN
Năm 1945 - Bản đồ của National Geographic Magazine. Washington, US Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này. Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html Posted by Admin ĐN
Năm 1945 - Bản đồ của National Geographic Magazine. Washington, US
Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này.
Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html
Posted by Admin ĐN
Năm 1947 - Bản đồ của C.S. Hammond & Company. New York, Mỹ. Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này. Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html Posted by Admin ĐN
Năm 1947 - Bản đồ của C.S. Hammond & Company. New York, Mỹ.
Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này.
Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html
Posted by Admin ĐN
Năm 1948 - Bản đồ Nouveau Dictionnaire Encyclopédique, Librairie Larousse. Ba Lê, Pháp. Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này. Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html Posted by Admin ĐN
Năm 1948 - Bản đồ Nouveau Dictionnaire Encyclopédique, Librairie Larousse. Ba Lê, Pháp.
Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này.
Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html
Posted by Admin ĐN
Năm 1953 - Bản đồ của National Geographic Magazine. Washington, Mỹ. Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này. Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html Posted by Admin ĐN
Năm 1953 - Bản đồ của National Geographic Magazine. Washington, Mỹ.
Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này.
Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html
Posted by Admin ĐN
Năm 1959 - Bản đồ của Frederick A Praeger. New York, Mỹ. Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này. Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html Posted by Admin ĐN
Năm 1959 - Bản đồ của Frederick A Praeger. New York, Mỹ.
Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này.
Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html
Posted by Admin ĐN
Năm 1965 - Bản đồ của National Geographic Magazine. Washington, Mỹ. Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này. Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html Posted by Admin ĐN
Năm 1965 - Bản đồ của National Geographic Magazine. Washington, Mỹ.
Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này.
Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html
Posted by Admin ĐN
Năm 1975 - Bản đồ của Bureau of Mines, Department of Interior, Mỹ. Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này. Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html Posted by Admin ĐN
Năm 1975 - Bản đồ của Bureau of Mines, Department of Interior, Mỹ.
Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này.
Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html
Posted by Admin ĐN
Năm 1979 - Bản đồ của Johnson map. Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này. Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html Posted by Admin ĐN
Năm 1979 - Bản đồ của Johnson map.
Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này.
Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html
Posted by Admin ĐN
Năm 1979 - Bản đồ Petroleum News SE Asia, Hồng Kông. Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này. Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html Posted by Admin ĐN
Năm 1979 - Bản đồ Petroleum News SE Asia, Hồng Kông.
Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này.
Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html
Posted by Admin ĐN
Năm 1903 - Bản đồ của Encyclopedia Britannica 10th Edition. Edinburgh, Cách Lan (Anh). Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này. Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html Posted by Admin ĐN
Năm 1903 - Bản đồ của Encyclopedia Britannica 10th Edition. Edinburgh, Cách Lan (Anh).
Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này.
Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html
Posted by Admin ĐN
Năm 1903 - Bản đồ của Encyclopedia Britannica 10th Edition. Edinburgh, Cách Lan (Anh). Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này. Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html Posted by Admin ĐN
Năm 1903 - Bản đồ của Encyclopedia Britannica 10th Edition. Edinburgh, Cách Lan (Anh).
Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này.
Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html
Posted by Admin ĐN
Năm1904 - Bản đồ Business Atlas, Rand McNally. Chicago, Mỹ. Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này. Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html Posted by Admin ĐN
Năm1904 - Bản đồ Business Atlas, Rand McNally. Chicago, Mỹ.
Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này.
Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html
Posted by Admin ĐN
Năm 1904 - Bản đồ Universal Geography, Edward Stanford. Luân Đôn, Anh. Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này. Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html Posted by Admin ĐN
Năm 1904 - Bản đồ Universal Geography, Edward Stanford. Luân Đôn, Anh.
Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này.
Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html
Posted by Admin ĐN
Năm1906 - Bản đồ The Harmsworth Universal Atlas, London Geographical Institute. Luân Đôn, Anh. Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này. Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html Posted by Admin ĐN
Năm1906 - Bản đồ The Harmsworth Universal Atlas, London Geographical Institute. Luân Đôn, Anh.
Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này.
Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html
Posted by Admin ĐN
Năm 1908 - Sách bản đồ China Inland Mission, Luân Đôn, Anh. Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html Posted by Admin ĐN
Năm 1908 - Sách bản đồ China Inland Mission, Luân Đôn, Anh.
Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html
Posted by Admin ĐN
Năm 1908 - Sách bản đồ China Inland Mission, Luân Đôn, Anh. Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html Posted by Admin ĐN
Năm 1908 - Sách bản đồ China Inland Mission, Luân Đôn, Anh.
Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html
Posted by Admin ĐN
Năm 1908 - Bản đồ Trung Hoa trong sách China Inland Mission, Luân Đôn, Anh. Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này. Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html Posted by Admin ĐN
Năm 1908 - Bản đồ Trung Hoa trong sách China Inland Mission, Luân Đôn, Anh.
Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này.
Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html
Posted by Admin ĐN
Năm 1908 - Bản đồ Trung Hoa trong sách China Inland Mission, Luân Đôn, Anh. Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này. Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html Posted by Admin ĐN
Năm 1908 - Bản đồ Trung Hoa trong sách China Inland Mission, Luân Đôn, Anh.
Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này.
Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html
Posted by Admin ĐN
Năm 1912 - Bản đồ The Century Atlas and Gazeteer of The World. Luân Đôn, Anh. Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này. Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html Posted by Admin ĐN
Năm 1912 - Bản đồ The Century Atlas and Gazeteer of The World. Luân Đôn, Anh.
Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này.
Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html
Posted by Admin ĐN
Năm 1914 - Bản đồ Atlas of the World. Luân Đôn, Anh. Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này. Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html Posted by Admin ĐN
Năm 1914 - Bản đồ Atlas of the World. Luân Đôn, Anh.
Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này.
Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html
Posted by Admin ĐN
Năm 1919 - Bản đồ Complete Atlas of the World. New York, Mỹ. Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này. Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html Posted by Admin ĐN
Năm 1919 - Bản đồ Complete Atlas of the World. New York, Mỹ.
Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này.
Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html
Posted by Admin ĐN
Năm 1919 - Bản đồ Complete Atlas of the World. New York, Mỹ. Nhìn gần Việt Nam với những hòn đảo HS-TS thuộc về Việt Nam. Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html Posted by Admin ĐN
Năm 1919 - Bản đồ Complete Atlas of the World. New York, Mỹ. Nhìn gần Việt Nam với những hòn đảo HS-TS thuộc về Việt Nam.
Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html
Posted by Admin ĐN
Năm 1920 - Bản đồ The Time Atlas, Edinburgh Geographical Institute. Luân Đôn, Anh. Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này. Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html Posted by Admin ĐN
Năm 1920 - Bản đồ The Time Atlas, Edinburgh Geographical Institute. Luân Đôn, Anh.
Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này.
Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html
Posted by Admin ĐN
Năm 1921 - Bản đồ The Atlas of The World, Allace Scott. Luân Đôn, Anh. Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này. Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html Posted by Admin ĐN
Năm 1921 - Bản đồ The Atlas of The World, Allace Scott. Luân Đôn, Anh.
Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này.
Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html
Posted by Admin ĐN
Năm 1922 - Bản đồ The Times Atlas, Edinburgh Geographical Institute. Luân Đôn, Anh. Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này. Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html Posted by Admin ĐN
Năm 1922 - Bản đồ The Times Atlas, Edinburgh Geographical Institute. Luân Đôn, Anh.
Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này.
Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html
Posted by Admin ĐN
Năm 1928 - Bản đồ của Meyers Grosser Handatlas. Leipzig, Đức. Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này. Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html Posted by Admin ĐN
Năm 1928 - Bản đồ của Meyers Grosser Handatlas. Leipzig, Đức.
Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này.
Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html
Posted by Admin ĐN
Năm 1928 - Bản đồ của Meyers Grosser Handatlas. Leipzig, Đức. Nhìn gần Việt Nam và các đảo TS-HS. Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này. Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html Posted by Admin ĐN
Năm 1928 - Bản đồ của Meyers Grosser Handatlas. Leipzig, Đức. Nhìn gần Việt Nam và các đảo TS-HS.
Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này.
Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html
Posted by Admin ĐN
Năm 1928 - Bản đồ Minerva Atlas. Handatlas fuer das Deutsche Volk. Leipzig, Đức. Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này. Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html Posted by Admin ĐN
Năm 1928 - Bản đồ Minerva Atlas. Handatlas fuer das Deutsche Volk. Leipzig, Đức.
Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này.
Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html
Posted by Admin ĐN
Nm 1881 - Bản đồ của Encyclopedia Britannica, W & A.K Johnston. Luân Đôn, Anh. Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này. Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html Posted by Admin ĐN
Nm 1881 - Bản đồ của Encyclopedia Britannica, W & A.K Johnston. Luân Đôn, Anh.
Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này.
Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html
Posted by Admin ĐN
Năm 1882 - Bản đồ của Royal Geographical Society. Luân đôn, Anh. Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này. Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html Posted by Admin ĐN
Năm 1882 - Bản đồ của Royal Geographical Society. Luân đôn, Anh.
Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này.
Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html
Posted by Admin ĐN
Năm 1883 - Bản đồ của John Murray. Luân Đôn, Anh. Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này. Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html Posted by Admin ĐN
Năm 1883 - Bản đồ của John Murray. Luân Đôn, Anh.
Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này.
Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html
Posted by Admin ĐN
Năm 1885 - Bản đồ của Cram Atlas, George F. Cram. Chicago, Mỹ. Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này. Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html Posted by Admin ĐN
Năm 1885 - Bản đồ của Cram Atlas, George F. Cram. Chicago, Mỹ.
Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này.
Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html
Posted by Admin ĐN
Năm 1888 - Bản đồ của Handy Reference Atlas. Edinburgh, Cách Lan (Anh). Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này. Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html Posted by Admin ĐN
Năm 1888 - Bản đồ của Handy Reference Atlas. Edinburgh, Cách Lan (Anh).
Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này.
Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html
Posted by Admin ĐN
Năm 1888 - Bản đồ của Handy Reference Atlas. Edinburgh, Cách Lan (Anh). Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này. Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html Posted by Admin ĐN
Năm 1888 - Bản đồ của Handy Reference Atlas. Edinburgh, Cách Lan (Anh).
Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này.
Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html
Posted by Admin ĐN
Năm 1888 - Bản đồ của Royal Atlas, W. & A. K. Johnston. Edinburgh, Cách Lan (Anh). Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này. Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html Posted by Admin ĐN
Năm 1888 - Bản đồ của Royal Atlas, W. & A. K. Johnston. Edinburgh, Cách Lan (Anh).
Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này.
Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html
Posted by Admin ĐN
Năm 1891 - Bản đồ của International Cyclopedia, Dodd, Mead & Company. Buffalo, New York, Mỹ. Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này. Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html Posted by Admin ĐN
Năm 1891 - Bản đồ của International Cyclopedia, Dodd, Mead & Company. Buffalo, New York, Mỹ.
Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này.
Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html
Posted by Admin ĐN
Năm 1892 - Bản đồ Atlas of Universal Geography, Edward Stanford. Luân Đôn, Anh. Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này. Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html Posted by Admin ĐN
Năm 1892 - Bản đồ Atlas of Universal Geography, Edward Stanford. Luân Đôn, Anh.
Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này.
Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html
Posted by Admin ĐN
Năm 1893 - Bản đồ Columbian Atlas of the World, Hunt & Eaton. New York, Mỹ. Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này. Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html Posted by Admin ĐN
Năm 1893 - Bản đồ Columbian Atlas of the World, Hunt & Eaton. New York, Mỹ.
Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này.
Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html
Posted by Admin ĐN
Năm 1893 - Bản đồ của Handatlas, Verlag Von Velhagen & Klasing. Leipzig, Đức. Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này. Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html Posted by Admin ĐN
Năm 1893 - Bản đồ của Handatlas, Verlag Von Velhagen & Klasing. Leipzig, Đức.
Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này.
Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html
Posted by Admin ĐN
Năm 1893 - Bản đồ The World Wide Atlas, W & A.K Johnston. Luân Đôn, Anh. Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này. Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html Posted by Admin ĐN
Năm 1893 - Bản đồ The World Wide Atlas, W & A.K Johnston. Luân Đôn, Anh.
Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này.
Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html
Posted by Admin ĐN
Năm 1895 - Bản đồ của Harmsworth Atlas and Gazeteer. Luân Đôn, Anh. Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này. Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html Posted by Admin ĐN
Năm 1895 - Bản đồ của Harmsworth Atlas and Gazeteer. Luân Đôn, Anh.
Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này.
Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html
Posted by Admin ĐN
Năm 1895 - Bản đồ The Century. Luân Đôn, Anh. Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này. Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html Posted by Admin ĐN
Năm 1895 - Bản đồ The Century. Luân Đôn, Anh.
Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này.
Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html
Posted by Admin ĐN
Năm 1896 - Bản đồ của Edinburgh Geographical Institute. Westminster, Anh. Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này. Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html Posted by Admin ĐN
Năm 1896 - Bản đồ của Edinburgh Geographical Institute. Westminster, Anh.
Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này.
Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html
Posted by Admin ĐN
Năm 1896 - Bản đồ Nouvel Atlas Illustre Geographie Universelle. Ba Lê, Pháp. Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này. Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html Posted by Admin ĐN
Năm 1896 - Bản đồ Nouvel Atlas Illustre Geographie Universelle. Ba Lê, Pháp.
Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này.
Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html
Posted by Admin ĐN
Năm 1896 - Bản đồ The Times Atlas, Printing House Square. Luân Đôn, Anh. Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này. Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html Posted by Admin ĐN
Năm 1896 - Bản đồ The Times Atlas, Printing House Square. Luân Đôn, Anh.
Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này.
Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html
Posted by Admin ĐN
Năm 1899 - Bản đồ Cram Atlas, George F. Cram. Chicago, Mỹ. Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này. Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html Posted by Admin ĐN
Năm 1899 - Bản đồ Cram Atlas, George F. Cram. Chicago, Mỹ.
Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này.
Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html
Posted by Admin ĐN
Năm 1900 - Bản đồ của G. W. Bacon Company. Luân Đôn, Anh. Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này. Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html Posted by Admin ĐN
Năm 1900 - Bản đồ của G. W. Bacon Company. Luân Đôn, Anh.
Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này.
Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html
Posted by Admin ĐN
Năm 1900 - Bản đồ của Harper & Brothers. Luân Đôn, Anh. Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này. Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html Posted by Admin ĐN
Năm 1900 - Bản đồ của Harper & Brothers. Luân Đôn, Anh.
Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này.
Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html
Posted by Admin ĐN
Năm 1900 - Bản đồ của Harper & Brothers. Luân Đôn, Anh. Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này. Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html Posted by Admin ĐN
Năm 1900 - Bản đồ của Harper & Brothers. Luân Đôn, Anh.
Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này.
Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html
Posted by Admin ĐN
Năm 1903 - Bản đồ của Dodd, Mead & Company. Buffalo, New York, Mỹ. Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này. Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html Posted by Admin ĐN
Năm 1903 - Bản đồ của Dodd, Mead & Company. Buffalo, New York, Mỹ.
Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này.
Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html
Posted by Admin ĐN
Người sưu tầm những bản đồ xưa trong album này, anh Thắng Trần, Giám Đốc Viện Văn Hóa và Giáo Dục Việt Nam. Posted by Admin ĐN
Người sưu tầm những bản đồ xưa trong album này, anh Thắng Trần, Giám Đốc Viện Văn Hóa và Giáo Dục Việt Nam.
Posted by Admin ĐN
Năm 1626 - Bản đồ Trung Hoa của Tây Phương. Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này. Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html Posted by Admin ĐN
Năm 1626 - Bản đồ Trung Hoa của Tây Phương.
Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này.
Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html
Posted by Admin ĐN
Năm 1655 - Bản đồ của Joan Blaeu, Hòa Lan. Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này. Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html Posted by Admin ĐN
Năm 1655 - Bản đồ của Joan Blaeu, Hòa Lan.
Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này.
Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html
Posted by Admin ĐN
Năm 1665 - Bản đồ của Jacob Van Meurs, Hoà Lan. Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này. Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html Posted by Admin ĐN
Năm 1665 - Bản đồ của Jacob Van Meurs, Hoà Lan.
Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này.
Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html
Posted by Admin ĐN
Năm 1736 - Bản đồ của Macmillan Company, Luân Đôn, Anh. Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này. Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html Posted by Admin ĐN
Năm 1736 - Bản đồ của Macmillan Company, Luân Đôn, Anh.
Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này.
Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html
Posted by Admin ĐN
Năm 1747 - Bản đồ của Prevost Bellin, Đức. Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này. Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html Posted by Admin ĐN
Năm 1747 - Bản đồ của Prevost Bellin, Đức.
Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này.
Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html
Posted by Admin ĐN
Năm 1751 - Bản đồ của Pháp về Trung Quốc. Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này. Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html Posted by Admin ĐN
Năm 1751 - Bản đồ của Pháp về Trung Quốc.
Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này.
Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html
Posted by Admin ĐN
Năm 1790 - Bản đồ của Edinburgh, Cách Lan (Anh Quốc). Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này. Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html Posted by Admin ĐN
Năm 1790 - Bản đồ của Edinburgh, Cách Lan (Anh Quốc).
Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này.
Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html
Posted by Admin ĐN
Năm 1793 - Bản đồ sau chuyến đi đến Nam Kỳ trong những năm 1792 & 1793, John Barrow, Đức. Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này. Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html Posted by Admin ĐN
Năm 1793 - Bản đồ sau chuyến đi đến Nam Kỳ trong những năm 1792 & 1793, John Barrow, Đức.
Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này.
Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html
Posted by Admin ĐN
Năm 1793 - Bản đồ sau chuyến đi đến Nam Kỳ trong những năm 1792 & 1793, John Barrow, Đức (hình nhìn gần từ bản đồ trước). Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này. Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html Posted by Admin ĐN
Năm 1793 - Bản đồ sau chuyến đi đến Nam Kỳ trong những năm 1792 & 1793, John Barrow, Đức (hình nhìn gần từ bản đồ trước).
Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này.
Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html
Posted by Admin ĐN
Năm 1794 - Bản đồ của hàng English East India Company, Bengal, Ấn Độ. Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này. Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html Posted by Admin ĐN
Năm 1794 - Bản đồ của hàng English East India Company, Bengal, Ấn Độ.
Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này.
Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html
Posted by Admin ĐN
Năm 1808 - Bản đồ của Abraham Rees, Longman Hurst Rees & Orme Paternoster Row, Luân Đôn, Anh. Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này. Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html Posted by Admin ĐN
Năm 1808 - Bản đồ của Abraham Rees, Longman Hurst Rees & Orme Paternoster Row, Luân Đôn, Anh.
Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này.
Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html
Posted by Admin ĐN
Năm 1808 - Bản đồ của Longman Hurst Rees & Orme Paternoster Row, Luân Đôn, Anh. Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này. Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html Posted by Admin ĐN
Năm 1808 - Bản đồ của Longman Hurst Rees & Orme Paternoster Row, Luân Đôn, Anh.
Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này.
Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html
Posted by Admin ĐN
Năm 1815 - Bản đồ của Thomson. Edinburgh, Cách Lan (Anh Quốc). Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này. Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html Posted by Admin ĐN
Năm 1815 - Bản đồ của Thomson. Edinburgh, Cách Lan (Anh Quốc).
Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này.
Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html
Posted by Admin ĐN
Năm 1823 - Bản đồ của Berwick, Anh. Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này. Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html Posted by Admin ĐN
Năm 1823 - Bản đồ của Berwick, Anh.
Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này.
Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html
Posted by Admin ĐN
Năm 1834 - Bản đồ của Baldwin & Cradock. Luân Đôn, Anh. Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này. Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html Posted by Admin ĐN
Năm 1834 - Bản đồ của Baldwin & Cradock. Luân Đôn, Anh.
Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này.
Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html
Posted by Admin ĐN
Năm 1836 - Bản đồ của Henry S. Tanner. Philadelphia, Mỹ. Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này. Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html Posted by Admin ĐN
Năm 1836 - Bản đồ của Henry S. Tanner. Philadelphia, Mỹ.
Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này.
Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html
Posted by Admin ĐN
Năm 1851 - Bản đồ của A.H.Wray, Luân Đôn, Anh. Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này. Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html Posted by Admin ĐN
Năm 1851 - Bản đồ của A.H.Wray, Luân Đôn, Anh.
Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này.
Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html
Posted by Admin ĐN
Năm 1860 - Bản đồ của Johnson & Browning. New York, Mỹ. Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này. Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html Posted by Admin ĐN
Năm 1860 - Bản đồ của Johnson & Browning. New York, Mỹ.
Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này.
Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html
Posted by Admin ĐN
Năm 1869 - Bản đồ của Johnsons Atlas. New York, Mỹ. Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này. Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html Posted by Admin ĐN
Năm 1869 - Bản đồ của Johnsons Atlas. New York, Mỹ.
Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này.
Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html
Posted by Admin ĐN
Năm 1870 - Bản đồ của Stieler’s Hand Atlas, Justus Perthes. Gotha, Đức. Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này. Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html Posted by Admin ĐN
Năm 1870 - Bản đồ của Stieler’s Hand Atlas, Justus Perthes. Gotha, Đức.
Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này.
Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html
Posted by Admin ĐN
Năm 1880 - Bản đồ của Blackie & Son. Luân Đôn, Anh. Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này. Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html Posted by Admin ĐN
Năm 1880 - Bản đồ của Blackie & Son. Luân Đôn, Anh.
Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này.
Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html
Posted by Admin ĐN
Năm 1880 - Bản đồ của London Geographical Institute. Luân Đôn, Anh. Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này. Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html Posted by Admin ĐN
Năm 1880 - Bản đồ của London Geographical Institute. Luân Đôn, Anh.
Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này.
Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html
Posted by Admin ĐN
Năm 1880 - Bản đồ của William Mackenzie. Luân Đôn, Anh. Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này. Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html Posted by Admin ĐN
Năm 1880 - Bản đồ của William Mackenzie. Luân Đôn, Anh.
Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này.
Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html
Posted by Admin ĐN
Năm 1980 - Bản đồ của National Geographic Society. Washington, Mỹ. Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này. Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html Posted by Admin ĐN
Năm 1980 - Bản đồ của National Geographic Society. Washington, Mỹ.
Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này.
Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html
Posted by Admin ĐN
Năm 1919 - Trung Hoa Bưu Chính Dư Đồ, Bưu Chính Tổng Cục, Giao Thông Bộ, Trung Hoa Dân Quốc. Directorate General Posts. Nanking, China. Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này. Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html Posted by Admin ĐN
Năm 1919 - Trung Hoa Bưu Chính Dư Đồ, Bưu Chính Tổng Cục, Giao Thông Bộ, Trung Hoa Dân Quốc. Directorate General Posts. Nanking, China.
Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này.
Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html
Posted by Admin ĐN
Năm 1919 - Trung Hoa Bưu Chính Dư Đồ, Bưu Chính Tổng Cục, Giao Thông Bộ, Trung Hoa Dân Quốc. Directorate General Posts. Nanking, China. Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này. Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html Posted by Admin ĐN
Năm 1919 - Trung Hoa Bưu Chính Dư Đồ, Bưu Chính Tổng Cục, Giao Thông Bộ, Trung Hoa Dân Quốc. Directorate General Posts. Nanking, China.
Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này.
Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html
Posted by Admin ĐN
Năm 1919 - Trung Hoa Bưu Chính Dư Đồ, Bưu Chính Tổng Cục, Giao Thông Bộ, Trung Hoa Dân Quốc. Directorate General Posts. Nanking, China. Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này. Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html Posted by Admin ĐN
Năm 1919 - Trung Hoa Bưu Chính Dư Đồ, Bưu Chính Tổng Cục, Giao Thông Bộ, Trung Hoa Dân Quốc. Directorate General Posts. Nanking, China.
Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này.
Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html
Posted by Admin ĐN
Năm 1919 - Trung Hoa Bưu Chính Dư Đồ, Bưu Chính Tổng Cục, Giao Thông Bộ, Trung Hoa Dân Quốc. Directorate General Posts. Nanking, China. Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này. Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html Posted by Admin ĐN
Năm 1919 - Trung Hoa Bưu Chính Dư Đồ, Bưu Chính Tổng Cục, Giao Thông Bộ, Trung Hoa Dân Quốc. Directorate General Posts. Nanking, China.
Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này.
Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html
Posted by Admin ĐN
Năm 1930 - Bản đồ United China Relief. Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này. Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html Posted by Admin ĐN
Năm 1930 - Bản đồ United China Relief.
Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này.
Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html
Posted by Admin ĐN
Năm 1933 - Trung Hoa Bưu Chính Dư Đồ, Bưu Chính Tổng Cục, Giao Thông Bộ, Trung Hoa Dân Quốc. Directorate General Posts. Nanking, China. Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này. Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html Posted by Admin ĐN
Năm 1933 - Trung Hoa Bưu Chính Dư Đồ, Bưu Chính Tổng Cục, Giao Thông Bộ, Trung Hoa Dân Quốc. Directorate General Posts. Nanking, China.
Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này.
Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html
Posted by Admin ĐN
Năm 1933 - Trung Hoa Bưu Chính Dư Đồ, Bưu Chính Tổng Cục, Giao Thông Bộ, Trung Hoa Dân Quốc. Directorate General Posts. Nanking, China. Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này. Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html Posted by Admin ĐN
Năm 1933 - Trung Hoa Bưu Chính Dư Đồ, Bưu Chính Tổng Cục, Giao Thông Bộ, Trung Hoa Dân Quốc. Directorate General Posts. Nanking, China.
Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này.
Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html
Posted by Admin ĐN
Năm 1933 - Trung Hoa Bưu Chính Dư Đồ, Bưu Chính Tổng Cục, Giao Thông Bộ, Trung Hoa Dân Quốc. Directorate General Posts. Nanking, China. Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này. Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html Posted by Admin ĐN
Năm 1933 - Trung Hoa Bưu Chính Dư Đồ, Bưu Chính Tổng Cục, Giao Thông Bộ, Trung Hoa Dân Quốc. Directorate General Posts. Nanking, China.
Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này.
Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html
Posted by Admin ĐN
Năm 1933 - Trung Hoa Bưu Chính Dư Đồ, Bưu Chính Tổng Cục, Giao Thông Bộ, Trung Hoa Dân Quốc. Directorate General Posts. Nanking, China. Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này. Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html Posted by Admin ĐN
Năm 1933 - Trung Hoa Bưu Chính Dư Đồ, Bưu Chính Tổng Cục, Giao Thông Bộ, Trung Hoa Dân Quốc. Directorate General Posts. Nanking, China.
Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này.
Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html
Posted by Admin ĐN
Năm 1933 - Bản đồ Zhonghua Min Guo Fen Sheng Xin Tu, Trung Hoa. Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này. Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html Posted by Admin ĐN
Năm 1933 - Bản đồ Zhonghua Min Guo Fen Sheng Xin Tu, Trung Hoa.
Hoàng Sa - Trường Sa không thuộc về Trung Hoa trong bản đồ này.
Trích từ http://www.ivce.org/map/map.html
Posted by Admin ĐN

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Ảnh Cũ Vật Xưa khác