Những Lá Cờ Trong Lịch Sử Việt Nam


Album nói về những lá cờ trong lịch sử Việt Nam, kể cả những lá cờ của vua, của những tổ chức, và quốc kỳ.
Cờ thời Văn Lang, cờ Ngũ Sắc hoặc cờ lễ hội dùng cho lễ nghi, quốc phòng, hoặc tín ngưỡng.
Cờ thời Văn Lang, cờ Ngũ Sắc hoặc cờ lễ hội dùng cho lễ nghi, quốc phòng, hoặc tín ngưỡng.
Cờ thời Văn Lang, cờ Ngũ Sắc hoặc cờ lễ hội dùng cho lễ nghi, quốc phòng, hoặc tín ngưỡng.
Cờ thời Văn Lang, cờ Ngũ Sắc hoặc cờ lễ hội dùng cho lễ nghi, quốc phòng, hoặc tín ngưỡng.
Cờ thời Văn Lang, cờ Ngũ Sắc hoặc cờ lễ hội dùng cho lễ nghi, quốc phòng, hoặc tín ngưỡng.
Cờ thời Văn Lang, cờ Ngũ Sắc hoặc cờ lễ hội dùng cho lễ nghi, quốc phòng, hoặc tín ngưỡng.
Cờ thời Ngô Quyền, hiệu kỳ kị binh và thủy binh.
Cờ thời Ngô Quyền, hiệu kỳ kị binh và thủy binh.
Cờ thời Ngô Quyền, hiệu kỳ kị binh và thủy binh.
Cờ thời Ngô Quyền, hiệu kỳ kị binh và thủy binh.
Cờ thời Ngô Quyền, hiệu kỳ kị binh và thủy binh.
Cờ thời Ngô Quyền, hiệu kỳ kị binh và thủy binh.
Cờ thời Ngô Quyền, hiệu kỳ kị binh và thủy binh.
Cờ thời Ngô Quyền, hiệu kỳ kị binh và thủy binh.
Cờ thời Ngô Quyền, hiệu kỳ kị binh và thủy binh.
Cờ thời Ngô Quyền, hiệu kỳ kị binh và thủy binh.
Cờ thời Ngô Quyền, hiệu kỳ kị binh và thủy binh.
Cờ thời Ngô Quyền, hiệu kỳ kị binh và thủy binh.
Năm 1788-1802. Cờ nhà Tây Sơn từ Quang Trung cho tới Cảnh Thịnh.
Năm 1788-1802. Cờ nhà Tây Sơn từ Quang Trung cho tới Cảnh Thịnh.
Năm 1802-1878. Cờ thời Gia Long tới Tự Đức gọi là Long Tinh Kỳ.
Năm 1802-1878. Cờ thời Gia Long tới Tự Đức gọi là Long Tinh Kỳ.
Năm 1820-1945. Cờ Long Tinh, cờ Việt Đại Nam từ Khải Định tới Bảo Đại.
Năm 1820-1945. Cờ Long Tinh, cờ Việt Đại Nam từ Khải Định tới Bảo Đại.
Năm 1821-1841. Đại kỳ của vua Minh Mạng.
Năm 1821-1841. Đại kỳ của vua Minh Mạng.
Năm 1885-1890, quốc Kỳ Đại Nam từ thời vua Hàm Nghi tới vua Thành Thái cũng gọi là Đại Nam Kỳ.
Năm 1885-1890, quốc Kỳ Đại Nam từ thời vua Hàm Nghi tới vua Thành Thái cũng gọi là Đại Nam Kỳ.
Năm 1888-1890, vương Quốc Sedang tại khu vự Tây Nguyên với vua King Marie. Tên thật của vua này là một người Pháp tên là Charles-Marie David de Mayréma. Lý do Charles-Marie lập ra vương quốc này là để làm ăn thương mại hơn là vì lý do chính trị hoặc vì dân tộc nào đó.
Năm 1888-1890, vương Quốc Sedang tại khu vự Tây Nguyên với vua King Marie. Tên thật của vua này là một người Pháp tên là Charles-Marie David de Mayréma. Lý do Charles-Marie lập ra vương quốc này là để làm ăn thương mại hơn là vì lý do chính trị hoặc vì dân tộc nào đó.
Năm 1890-1920, quốc kỳ Quốc Gia Việt Nam. Quẻ Càn biểu hiện ba miền.
Năm 1890-1920, quốc kỳ Quốc Gia Việt Nam. Quẻ Càn biểu hiện ba miền.
Năm 1912-1925, hiệu kỳ của Việt Nam Quang PHục Hội với chủ tịch Cường Để và bí thư Phan Bội Châu.
Năm 1912-1925, hiệu kỳ của Việt Nam Quang PHục Hội với chủ tịch Cường Để và bí thư Phan Bội Châu.
Năm 1923 tới tháng 3 năm 1945, cờ Bảo Hộ Pháp Quốc kỳ Liên Bang Đông Dương.
Năm 1923 tới tháng 3 năm 1945, cờ Bảo Hộ Pháp Quốc kỳ Liên Bang Đông Dương.
Năm 1926-1955, hiệu kỳ của hoàng đế Bảo Đại.
Năm 1926-1955, hiệu kỳ của hoàng đế Bảo Đại.
Tháng 12 năm 1927 cho tới ngày nay. Cờ Việt Nam Quốc Dân Đảng. VNQDĐ cũng gọi là Việt Quốc tạo ra bởi Nguyễn Thái Học, dựa theo Quôc Dân Đảng của Tưởng Giới Thạch.
Tháng 12 năm 1927 cho tới ngày nay. Cờ Việt Nam Quốc Dân Đảng. VNQDĐ cũng gọi là Việt Quốc tạo ra bởi Nguyễn Thái Học, dựa theo Quôc Dân Đảng của Tưởng Giới Thạch.
Năm 1927-1930, cờ Nghĩa Quân Yên Bái.
Năm 1927-1930, cờ Nghĩa Quân Yên Bái.
Năm 1930, cờ Đảng CS Việt Nam.
Năm 1930, cờ Đảng CS Việt Nam.
Năm 1930, cờ Hướng đạo Việt Nam.
Năm 1930, cờ Hướng đạo Việt Nam.
Năm1942-1946, cờ Việt Nam Cách Mạng Đồng Minh Hội.
Năm1942-1946, cờ Việt Nam Cách Mạng Đồng Minh Hội.
Năm 1944-1988, cờ Đảng Dân Chủ Việt Nam thuộc phía VNDCCH và VNCHXHCN..
Năm 1944-1988, cờ Đảng Dân Chủ Việt Nam thuộc phía VNDCCH và VNCHXHCN..
Tháng 8 năm 1945 tới tháng 11 năm 1955, cờ Việt Minh và miền Bắc Việt Nam.
Tháng 8 năm 1945 tới tháng 11 năm 1955, cờ Việt Minh và miền Bắc Việt Nam.
Năm 1945, cờ Phong Trào Thanh Niên Tiền Phong.
Năm 1945, cờ Phong Trào Thanh Niên Tiền Phong.
Ngày 8 tháng 5 năm 1945 tới 30 tháng 8 năm 1945, cờ Quẻ Ly thời Nhật đô hộ.
Ngày 8 tháng 5 năm 1945 tới 30 tháng 8 năm 1945, cờ Quẻ Ly thời Nhật đô hộ.
Năm 1946-1948, cờ Nam Kỹ Cộng Hoà Quốc, cờ này đi trước cờ VNCH.
Năm 1946-1948, cờ Nam Kỹ Cộng Hoà Quốc, cờ này đi trước cờ VNCH.
Tháng 6 năm 1948 tới tháng 4 năm 1975, cờ miền Nam Việt Nam và VNCH, giống như cờ thời Thành Thái.
Tháng 6 năm 1948 tới tháng 4 năm 1975, cờ miền Nam Việt Nam và VNCH, giống như cờ thời Thành Thái.
Năm 1951-1975, cờ trường bộ binh Thủ Đức của quân lực VNCH.
Năm 1951-1975, cờ trường bộ binh Thủ Đức của quân lực VNCH.
Năm 1954-1963, cờ Đảng Cần Lao Nhân Vị.
Năm 1954-1963, cờ Đảng Cần Lao Nhân Vị.
Tháng 11 năm 1955 tới nay, cờ miền Bắc Việt Nam dưới thời VNDCCH cho tới 1976, và cờ VNCHXHCN cho tới nay.
Tháng 11 năm 1955 tới nay, cờ miền Bắc Việt Nam dưới thời VNDCCH cho tới 1976, và cờ VNCHXHCN cho tới nay.
Năm 1955-1963, hiệu kỳ của TT Ngô Đình Diệm.
Năm 1955-1963, hiệu kỳ của TT Ngô Đình Diệm.
Năm 1955-1975, cờ quân đội Việt Nam Cộng Hoà.
Năm 1955-1975, cờ quân đội Việt Nam Cộng Hoà.
Năm 1960-1975, cờ MTGPMN hoặc gọi là Cách Mạng Lâm Thời Miền Nam Việt Nam cờ này một thời gian ngắn sau 30-4-1975 là cớ chính của miên Nam Việt Nam.
Năm 1960-1975, cờ MTGPMN hoặc gọi là Cách Mạng Lâm Thời Miền Nam Việt Nam cờ này một thời gian ngắn sau 30-4-1975 là cớ chính của miên Nam Việt Nam.
Năm 1964 tới ngày nay, cờ Đại Việt Cách Mạng Đảng.
Năm 1964 tới ngày nay, cờ Đại Việt Cách Mạng Đảng.
Năm 1964 tới ngày nay, cờ Đảng Tân Đại Việt.
Năm 1964 tới ngày nay, cờ Đảng Tân Đại Việt.
Năm 1967-1975, Cờ Đảng Dân Chủ thời VNCH. Chủ tịch TT Nguyễn Văn Thiệu.
Năm 1967-1975, Cờ Đảng Dân Chủ thời VNCH. Chủ tịch TT Nguyễn Văn Thiệu.
Năm 1968-1977, cờ Liên Minh Các Lực Lượng Dân Tộc Dân Chủ và Hòa Bình Việt Nam.
Năm 1968-1977, cờ Liên Minh Các Lực Lượng Dân Tộc Dân Chủ và Hòa Bình Việt Nam.
Hiệu Kỳ Đoàn Thanh Niên CS Hồ Chí Minh.
Hiệu Kỳ Đoàn Thanh Niên CS Hồ Chí Minh.
Hiệu kỳ Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh.
Hiệu kỳ Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh.
Hiệu kỳ Việt Võ Đạo.
Hiệu kỳ Việt Võ Đạo.
Hiệu cờ họ Phạm, Việt Nam.
Hiệu cờ họ Phạm, Việt Nam.
Cờ Ngũ Tinh Liên Châu.
Cờ Ngũ Tinh Liên Châu.
Cờ Phật Giáo Việt Nam và Phật Giáo Thống Nhất.
Cờ Phật Giáo Việt Nam và Phật Giáo Thống Nhất.
Cờ Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.
Cờ Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.
Cờ Quang Phục Quân. Posted by Admin ĐN
Cờ Quang Phục Quân.
Posted by Admin ĐN
Cờ tang Việt Nam. Posted by Admin ĐN
Cờ tang Việt Nam.
Posted by Admin ĐN
Cờ liên minh các đảng phái quốc gia Việt Nam gồm những tổ chức lưu vong và trong nước, nhằm giải phóng VN. Nhóm liên minh này nghe nói đã từng tham gia vào những hoạt động ngầm tại VN. Không rõ tên Việt chính thức của nhóm này là gì, nhưng tên Anh là Coalition of Vietnam Nationalist Parties. Posted by Admin ĐN
Cờ liên minh các đảng phái quốc gia Việt Nam gồm những tổ chức lưu vong và trong nước, nhằm giải phóng VN. Nhóm liên minh này nghe nói đã từng tham gia vào những hoạt động ngầm tại VN. Không rõ tên Việt chính thức của nhóm này là gì, nhưng tên Anh là Coalition of Vietnam Nationalist Parties.
Posted by Admin ĐN
Năm 1982, cờ Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng, gọi tắt là Việt Tân. Lãnh tụ là Hoàng Cơ Minh. Posted by Admin ĐN
Năm 1982, cờ Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng, gọi tắt là Việt Tân. Lãnh tụ là Hoàng Cơ Minh.
Posted by Admin ĐN
Hiệu kỳ của nhóm thiểu số BaJaRaKa. Posted by Admin ĐN
Hiệu kỳ của nhóm thiểu số BaJaRaKa.
Posted by Admin ĐN
Hiệu kỳ của nhóm thiểu số FULRO. Posted by Admin ĐN
Hiệu kỳ của nhóm thiểu số FULRO.
Posted by Admin ĐN
Hiệu kỳ của nhóm thiểu số Thái Đen (Black Thai). Posted by Admin ĐN
Hiệu kỳ của nhóm thiểu số Thái Đen (Black Thai).
Posted by Admin ĐN
Hiệu kỳ của nhóm thiểu số Chàm. Posted by Admin ĐN
Hiệu kỳ của nhóm thiểu số Chàm.
Posted by Admin ĐN
Hiệu kỳ của nhóm thiểu số Khmer Kampuchia Krom. Posted by Admin ĐN
Hiệu kỳ của nhóm thiểu số Khmer Kampuchia Krom.
Posted by Admin ĐN
Hiệu kỳ của nhóm thiểu số Mnong. Posted by Admin ĐN
Hiệu kỳ của nhóm thiểu số Mnong.
Posted by Admin ĐN
Hiệu kỳ của nhóm thiểu số Thượng Dega (Montagnard Dega Association). Posted by Admin ĐN
Hiệu kỳ của nhóm thiểu số Thượng Dega (Montagnard Dega Association).
Posted by Admin ĐN
Hiệu kỳ của nhóm thiểu số Thượng Khmer (Montagnard Khmer).
Hiệu kỳ của nhóm thiểu số Thượng Khmer (Montagnard Khmer).

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Ảnh Cũ Vật Xưa khác