Tỉnh Hậu Nghĩa ngày xửa ngày xưa


Củ Chi - Trảng Bàng - Hậu Nghĩa 1967-69

Photo by Gene Lalicker

 Củ Chi - Trảng Bàng - Hậu Nghĩa 1967-69  Photo by Gene Lalicker
Củ Chi - Trảng Bàng - Hậu Nghĩa 1967-69 Photo by Gene Lalicker
 Củ Chi - Trảng Bàng - Hậu Nghĩa 1967-69  Photo by Gene Lalicker
Củ Chi - Trảng Bàng - Hậu Nghĩa 1967-69 Photo by Gene Lalicker
 Củ Chi - Trảng Bàng - Hậu Nghĩa 1967-69  Photo by Gene Lalicker
Củ Chi - Trảng Bàng - Hậu Nghĩa 1967-69 Photo by Gene Lalicker
 Củ Chi - Trảng Bàng - Hậu Nghĩa 1967-69  Photo by Gene Lalicker
Củ Chi - Trảng Bàng - Hậu Nghĩa 1967-69 Photo by Gene Lalicker
 Củ Chi - Trảng Bàng - Hậu Nghĩa 1967-69  Photo by Gene Lalicker
Củ Chi - Trảng Bàng - Hậu Nghĩa 1967-69 Photo by Gene Lalicker


Tỉnh Hậu Nghĩa 1967-69

Photo by Gene Lalicker

 Tỉnh Hậu Nghĩa 1967-69   Photo by Gene Lalicker
Tỉnh Hậu Nghĩa 1967-69 Photo by Gene Lalicker
 Tỉnh Hậu Nghĩa 1967-69   Photo by Gene Lalicker
Tỉnh Hậu Nghĩa 1967-69 Photo by Gene Lalicker
 Tỉnh Hậu Nghĩa 1967-69   Photo by Gene Lalicker
Tỉnh Hậu Nghĩa 1967-69 Photo by Gene Lalicker
 Tỉnh Hậu Nghĩa 1967-69   Photo by Gene Lalicker
Tỉnh Hậu Nghĩa 1967-69 Photo by Gene Lalicker
 Tỉnh Hậu Nghĩa 1967-69   Photo by Gene Lalicker
Tỉnh Hậu Nghĩa 1967-69 Photo by Gene Lalicker
 Tỉnh Hậu Nghĩa 1967-69   Photo by Gene Lalicker
Tỉnh Hậu Nghĩa 1967-69 Photo by Gene Lalicker
 Tỉnh Hậu Nghĩa 1967-69   Photo by Gene Lalicker
Tỉnh Hậu Nghĩa 1967-69 Photo by Gene Lalicker


CỦ CHI 1966

Photo by William R. I. "Easy" Smith Smith

CỦ CHI 1966 Photo by William R. I. "Easy" Smith Smith
CỦ CHI 1966 Photo by William R. I. "Easy" Smith Smith
CỦ CHI 1966 Photo by William R. I. "Easy" Smith Smith
CỦ CHI 1966 Photo by William R. I. "Easy" Smith Smith
CỦ CHI 1966 Photo by William R. I. "Easy" Smith Smith
CỦ CHI 1966 Photo by William R. I. "Easy" Smith Smith
CỦ CHI 1966 Photo by William R. I. "Easy" Smith Smith


Củ Chi - Trảng Bàng - Tỉnh Hậu Nghĩa

Photo by Gene Lalicker 1967-69

 Củ Chi - Trảng Bàng - Tỉnh Hậu Nghĩa  Photo by Gene Lalicker 1967-69
Củ Chi - Trảng Bàng - Tỉnh Hậu Nghĩa Photo by Gene Lalicker 1967-69
 Củ Chi - Trảng Bàng - Tỉnh Hậu Nghĩa  Photo by Gene Lalicker 1967-69
Củ Chi - Trảng Bàng - Tỉnh Hậu Nghĩa Photo by Gene Lalicker 1967-69
 Củ Chi - Trảng Bàng - Tỉnh Hậu Nghĩa  Photo by Gene Lalicker 1967-69
Củ Chi - Trảng Bàng - Tỉnh Hậu Nghĩa Photo by Gene Lalicker 1967-69
 Củ Chi - Trảng Bàng - Tỉnh Hậu Nghĩa  Photo by Gene Lalicker 1967-69
Củ Chi - Trảng Bàng - Tỉnh Hậu Nghĩa Photo by Gene Lalicker 1967-69
 Củ Chi - Trảng Bàng - Tỉnh Hậu Nghĩa  Photo by Gene Lalicker 1967-69
Củ Chi - Trảng Bàng - Tỉnh Hậu Nghĩa Photo by Gene Lalicker 1967-69
 Củ Chi - Trảng Bàng - Tỉnh Hậu Nghĩa  Photo by Gene Lalicker 1967-69
Củ Chi - Trảng Bàng - Tỉnh Hậu Nghĩa Photo by Gene Lalicker 1967-69
 Củ Chi - Trảng Bàng - Tỉnh Hậu Nghĩa  Photo by Gene Lalicker 1967-69
Củ Chi - Trảng Bàng - Tỉnh Hậu Nghĩa Photo by Gene Lalicker 1967-69
 Củ Chi - Trảng Bàng - Tỉnh Hậu Nghĩa  Photo by Gene Lalicker 1967-69
Củ Chi - Trảng Bàng - Tỉnh Hậu Nghĩa Photo by Gene Lalicker 1967-69
 Củ Chi - Trảng Bàng - Tỉnh Hậu Nghĩa  Photo by Gene Lalicker 1967-69
Củ Chi - Trảng Bàng - Tỉnh Hậu Nghĩa Photo by Gene Lalicker 1967-69
 Củ Chi - Trảng Bàng - Tỉnh Hậu Nghĩa  Photo by Gene Lalicker 1967-69
Củ Chi - Trảng Bàng - Tỉnh Hậu Nghĩa Photo by Gene Lalicker 1967-69
 Củ Chi - Trảng Bàng - Tỉnh Hậu Nghĩa  Photo by Gene Lalicker 1967-69
Củ Chi - Trảng Bàng - Tỉnh Hậu Nghĩa Photo by Gene Lalicker 1967-69
 Củ Chi - Trảng Bàng - Tỉnh Hậu Nghĩa  Photo by Gene Lalicker 1967-69
Củ Chi - Trảng Bàng - Tỉnh Hậu Nghĩa Photo by Gene Lalicker 1967-69
 Củ Chi - Trảng Bàng - Tỉnh Hậu Nghĩa  Photo by Gene Lalicker 1967-69
Củ Chi - Trảng Bàng - Tỉnh Hậu Nghĩa Photo by Gene Lalicker 1967-69
 Củ Chi - Trảng Bàng - Tỉnh Hậu Nghĩa  Photo by Gene Lalicker 1967-69
Củ Chi - Trảng Bàng - Tỉnh Hậu Nghĩa Photo by Gene Lalicker 1967-69


Quận Trảng Bàng, Tỉnh Hậu Nghĩa 1968

Photo by J. Patrick Phelan

 Quận Trảng Bàng, Tỉnh Hậu Nghĩa 1968   Photo by J. Patrick Phelan
Quận Trảng Bàng, Tỉnh Hậu Nghĩa 1968 Photo by J. Patrick Phelan
 Quận Trảng Bàng, Tỉnh Hậu Nghĩa 1968   Photo by J. Patrick Phelan
Quận Trảng Bàng, Tỉnh Hậu Nghĩa 1968 Photo by J. Patrick Phelan
 Quận Trảng Bàng, Tỉnh Hậu Nghĩa 1968   Photo by J. Patrick Phelan
Quận Trảng Bàng, Tỉnh Hậu Nghĩa 1968 Photo by J. Patrick Phelan
 Quận Trảng Bàng, Tỉnh Hậu Nghĩa 1968   Photo by J. Patrick Phelan
Quận Trảng Bàng, Tỉnh Hậu Nghĩa 1968 Photo by J. Patrick Phelan
 Quận Trảng Bàng, Tỉnh Hậu Nghĩa 1968   Photo by J. Patrick Phelan
Quận Trảng Bàng, Tỉnh Hậu Nghĩa 1968 Photo by J. Patrick Phelan


Nguồn : Page Phóng Viên Chiến Trường

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Địa Danh Xưa khác