Xây cầu, làm đường...ở miền Nam Việt Nam trước 1975


- 20 ảnh xây cầu, làm đường ở Vĩnh Long của Lữ đoàn 20 Công binh Hoa Kỳ (20th Engineer Brigade) năm 1967, do J. Neal Jednoralski chụp, đây là Cầu Mới (cầu Mang Thít) qua sông Mang Thít ở Q. Vũng Liêm.

Cầu luôn có 1 trung đội VNCH bảo vệ nhưng bị quân Giải phóng phá sập nhiều lần, đến nay không còn nữa.
- Đánh sập lần thứ nhất (5/1970): Có thể do khối lượng thuốc nổ ít , cầu chỉ bị lung lay nhịp cầu quay. Nhịp cầu này bị gảy đổ xuống sông khi có một chiếc xe chở hàng lo lót cho lính gác mạo hiểm chạy qua.
- Đánh sập lần thứ hai ( 12/1972) Mìn đánh cầu được làm từ 300 kg thuốc nổ, hẹn giờ. Mìn được 2 nữ du kích mật dùng ghe đặt máy Koler đem vào cắt đúng nơi qui định ( lính gác mất cảnh giác đêm Noel) 12g đêm 24/12 mìn nổ, nhịp chính của Cầu Mới, có 2 mống cong và cao đổ sập xuống nước mất dạng.
- Đánh sập lần thứ ba ( 3/4/1975 ) qua 2 lần bị đánh, cây cầu chỉ còn lại 1/3 ở bờ bắc . Đêm 3/4/1975 du kích phối hợp với các đơn vị từ trên về, đại đội C115 Bộ Đội Đặc công quân khu 9, đánh phá khu quân sự Cầu Mới, chiếm được đồn lính giữ cầu ,làm chủ cầu nhiều giờ , đã đặt chất nổ phá tan 1/3 cầu còn lại.

Lữ đoàn 20 Công binh Hoa Kỳ (20th Engineer Brigade) xây dựng đường sá tại Vĩnh Long năm 1967 Ảnh của J. Neal JednoralskiPhoto donated by J. Neal Jednoralski.http\://www.20thengineerbrigadereunion.com/JNJ/16470066.JPG

Lữ đoàn 20 Công binh Hoa Kỳ (20th Engineer Brigade) xây dựng đường sá tại Vĩnh Long năm 1967
Ảnh của J. Neal Jednoralski

Lữ đoàn 20 Công binh Hoa Kỳ (20th Engineer Brigade) xây cầu tại Vĩnh Long năm 1967 Ảnh của J. Neal JednoralskiCây cầu bị quân Giải phóng phá sập nhiều lần, đến nay không còn nữa.Photo donated by J. Neal Jednorhttp\://www.20thengineerbrigadereunion.com/JNJ/16470036.JPG

Lữ đoàn 20 Công binh Hoa Kỳ (20th Engineer Brigade) xây cầu tại Vĩnh Long năm 1967
Ảnh của J. Neal Jednoralski
Cây cầu bị quân Giải phóng phá sập nhiều lần, đến nay không còn nữa.

Lữ đoàn 20 Công binh Hoa Kỳ (20th Engineer Brigade) xây dựng cầu tại Vĩnh Long năm 1967 Ảnh của J. Neal JednoralskiCây cầu bị quân Giải phóng phá sập nhiều lần, đến nay không còn nữa.Photo donated by J. Neal Jednorhttp\://www.20thengineerbrigadereunion.com/JNJ/16470044.JPG

Lữ đoàn 20 Công binh Hoa Kỳ (20th Engineer Brigade) xây dựng cầu tại Vĩnh Long năm 1967
Ảnh của J. Neal Jednoralski

Cây cầu bị quân Giải phóng phá sập nhiều lần, đến nay không còn nữa.

Lữ đoàn 20 Công binh Hoa Kỳ (20th Engineer Brigade) xây dựng cầu tại Vĩnh Long năm 1967 Ảnh của J. Neal JednoralskiCây cầu bị quân Giải phóng phá sập nhiều lần, đến nay không còn nữa.Photo donated by J. Neal Jednor

Lữ đoàn 20 Công binh Hoa Kỳ (20th Engineer Brigade) xây dựng cầu tại Vĩnh Long năm 1967
Ảnh của J. Neal Jednoralski
Cây cầu bị quân Giải phóng phá sập nhiều lần, đến nay không còn nữa.

Lữ đoàn 20 Công binh Hoa Kỳ (20th Engineer Brigade) xây dựng cầu tại Vĩnh Long năm 1967 Ảnh của J. Neal JednoralskiCây cầu bị quân Giải phóng phá sập nhiều lần, đến nay không còn nữa.Photo donated by J. Neal Jednorhttp\://www.20thengineerbrigadereunion.com/JNJ/16470056.JPG

Lữ đoàn 20 Công binh Hoa Kỳ (20th Engineer Brigade) xây dựng cầu tại Vĩnh Long năm 1967
Ảnh của J. Neal Jednoralski
Cây cầu bị quân Giải phóng phá sập nhiều lần, đến nay không còn nữa.

Ảnh của J. Neal JednoralskiCây cầu bị quân Giải phóng phá sập nhiều lần, đến nay không còn nữa.Photo donated by J. Neal Jednorhttp\://www.20thengineerbrigadereunion.com/JNJ/16470024.JPG

Ảnh của J. Neal Jednoralski
Cây cầu bị quân Giải phóng phá sập nhiều lần, đến nay không còn nữa.

Lữ đoàn 20 Công binh Hoa Kỳ (20th Engineer Brigade) xây dựng cầu tại Vĩnh Long năm 1967 Ảnh của J. Neal JednoralskiPhoto donated by J. Neal Jednorhttp\://www.20thengineerbrigadereunion.com/JNJ/16470025.JPG

Lữ đoàn 20 Công binh Hoa Kỳ (20th Engineer Brigade) xây dựng cầu tại Vĩnh Long năm 1967
Ảnh của J. Neal Jednoralski

Lữ đoàn 20 Công binh Hoa Kỳ (20th Engineer Brigade) xây dựng cầu tại Vĩnh Long năm 1967 Ảnh của J. Neal JednoralskiPhoto donated by J. Neal Jednor

Lữ đoàn 20 Công binh Hoa Kỳ (20th Engineer Brigade) xây dựng cầu tại Vĩnh Long năm 1967
Ảnh của J. Neal Jednoralski

Lữ đoàn 20 Công binh Hoa Kỳ (20th Engineer Brigade) xây dựng cầu tại Vĩnh Long năm 1967 Ảnh của J. Neal JednoralskiCây cầu bị quân Giải phóng phá sập nhiều lần, đến nay không còn nữa.Photo donated by J. Neal Jednorhttp\://www.20thengineerbrigadereunion.com/JNJ/16470048.JPG

Lữ đoàn 20 Công binh Hoa Kỳ (20th Engineer Brigade) xây dựng cầu tại Vĩnh Long năm 1967
Ảnh của J. Neal Jednoralski
Cây cầu bị quân Giải phóng phá sập nhiều lần, đến nay không còn nữa.

Lữ đoàn 20 Công binh Hoa Kỳ (20th Engineer Brigade) xây dựng đường sá tại Vĩnh Long năm 1967 Ảnh của J. Neal JednoralskiPhoto donated by J. Neal Jednorhttp\://www.20thengineerbrigadereunion.com/JNJ/16470043.JPG

Lữ đoàn 20 Công binh Hoa Kỳ (20th Engineer Brigade) xây dựng đường sá tại Vĩnh Long năm 1967
Ảnh của J. Neal Jednoralski

Lữ đoàn 20 Công binh Hoa Kỳ (20th Engineer Brigade) xây dựng cầu tại Vĩnh Long năm 1967 Ảnh của J. Neal JednoralskiPhoto donated by J. Neal Jednorhttp\://www.20thengineerbrigadereunion.com/JNJ/16470050.JPG

Lữ đoàn 20 Công binh Hoa Kỳ (20th Engineer Brigade) xây dựng cầu tại Vĩnh Long năm 1967
Ảnh của J. Neal Jednoralski

Lữ đoàn 20 Công binh Hoa Kỳ (20th Engineer Brigade) xây dựng đường sá tại Vĩnh Long năm 1967 Ảnh của J. Neal JednoralskiPhoto donated by J. Neal Jednorhttp\://www.20thengineerbrigadereunion.com/JNJ/16470047.JPG

Lữ đoàn 20 Công binh Hoa Kỳ (20th Engineer Brigade) xây dựng đường sá tại Vĩnh Long năm 1967
Ảnh của J. Neal Jednoralski

Lữ đoàn 20 Công binh Hoa Kỳ (20th Engineer Brigade) xây dựng cầu tại Vĩnh Long năm 1967 Ảnh của J. Neal JednoralskiCây cầu bị quân Giải phóng phá sập nhiều lần, đến nay không còn nữa.Photo donated by J. Neal Jednorhttp\://www.20thengineerbrigadereunion.com/JNJ/16470034.JPG

Lữ đoàn 20 Công binh Hoa Kỳ (20th Engineer Brigade) xây dựng cầu tại Vĩnh Long năm 1967
Ảnh của J. Neal Jednoralski
Cây cầu bị quân Giải phóng phá sập nhiều lần, đến nay không còn nữa.

Lữ đoàn 20 Công binh Hoa Kỳ (20th Engineer Brigade) xây dựng cầu tại Vĩnh Long năm 1967 Ảnh của J. Neal JednoralskiCây cầu bị quân Giải phóng phá sập nhiều lần, đến nay không còn nữa.Photo donated by J. Neal Jednorhttp\://www.20thengineerbrigadereunion.com/JNJ/16470035.JPG

Lữ đoàn 20 Công binh Hoa Kỳ (20th Engineer Brigade) xây dựng cầu tại Vĩnh Long năm 1967
Ảnh của J. Neal Jednoralski
Cây cầu bị quân Giải phóng phá sập nhiều lần, đến nay không còn nữa.

Lữ đoàn 20 Công binh Hoa Kỳ (20th Engineer Brigade) xây dựng cầu tại Vĩnh Long năm 1967 Ảnh của J. Neal JednoralskiCây cầu bị quân Giải phóng phá sập nhiều lần, đến nay không còn nữa.Photo donated by J. Neal Jednorhttp\://www.20thengineerbrigadereunion.com/JNJ/16470037.JPG

Lữ đoàn 20 Công binh Hoa Kỳ (20th Engineer Brigade) xây dựng cầu tại Vĩnh Long năm 1967
Ảnh của J. Neal Jednoralski
Cây cầu bị quân Giải phóng phá sập nhiều lần, đến nay không còn nữa.

Vĩnh Long những năm 1960http\://www.20thengineerbrigadereunion.com/JNJ/16470030.JPGPhotos Donated by J.Neal Jednoralski.http\://www.20thengineerbrigadereunion.com/JNJ1.htm

Vĩnh Long những năm 1960

Lữ đoàn 20 Công binh Hoa Kỳ (20th Engineer Brigade) xây dựng cầu tại Vĩnh Long năm 1967 Ảnh của J. Neal JednoralskiPhoto donated by J. Neal Jednorhttp\://www.20thengineerbrigadereunion.com/JNJ/16470038.JPG

Lữ đoàn 20 Công binh Hoa Kỳ (20th Engineer Brigade) xây dựng cầu tại Vĩnh Long năm 1967
Ảnh của J. Neal Jednoralski

Lữ đoàn 20 Công binh Hoa Kỳ (20th Engineer Brigade) xây dựng cầu tại Vĩnh Long năm 1967 Ảnh của J. Neal JednoralskiCây cầu bị quân Giải phóng phá sập nhiều lần, đến nay không còn nữa.Photo donated by J. Neal Jednor

Lữ đoàn 20 Công binh Hoa Kỳ (20th Engineer Brigade) xây dựng cầu tại Vĩnh Long năm 1967
Ảnh của J. Neal Jednoralski
Cây cầu bị quân Giải phóng phá sập nhiều lần, đến nay không còn nữa.

Lữ đoàn 20 Công binh Hoa Kỳ (20th Engineer Brigade) xây dựng đường sá tại Vĩnh Long năm 1967 Ảnh của J. Neal JednoralskiPhoto donated by J. Neal Jednorhttp\://www.20thengineerbrigadereunion.com/JNJ/16470053.JPG

Lữ đoàn 20 Công binh Hoa Kỳ (20th Engineer Brigade) xây dựng đường sá tại Vĩnh Long năm 1967
Ảnh của J. Neal Jednoralski

Lữ đoàn 20 Công binh Hoa Kỳ (20th Engineer Brigade) xây dựng đường sá tại Vĩnh Long năm 1967 Ảnh của J. Neal JednoralskiPhoto donated by J. Neal Jednorhttp\://www.20thengineerbrigadereunion.com/JNJ/16470051.JPG

Lữ đoàn 20 Công binh Hoa Kỳ (20th Engineer Brigade) xây dựng đường sá tại Vĩnh Long năm 1967
Ảnh của J. Neal Jednoralski

Một người lính Hoa Kỳ lướt ván gần cầu https://www.ar15.com/forums/ar-15/-/123-306166/

Một người lính Hoa Kỳ lướt ván gần cầu

Công binh Hoa Kỳ trải nhựa đoạn đèo Mang Yang, từ Quy Nhơn lên Gia Lai năm 1968 Paving Mang Yang Pass 1968 585thengrco.com/Nguồn: manhhai flick  https://www.flickr.com/photos/13476480@N07/16409354238/in/photostream/http://585thengrco.com/vietnampics/vietnam%20photos.htmFacebook: https://www.facebook.com/585ThEngineerCompanyVietnamAssociation/

Công binh Hoa Kỳ trải nhựa đoạn đèo Mang Yang, từ Quy Nhơn lên Gia Lai năm 1968

Paving Mang Yang Pass 1968
585thengrco.com/

Công binh Hoa Kỳ làm đường tại Bình Dương năm 1968 Photo by Clare Love Nguồn: https://www.flickr.com/photos/13476480@N07/sets/72157649054395201

Công binh Hoa Kỳ làm đường tại Bình Dương năm 1968
Photo by Clare Love

Lữ đoàn 585 công binh Hoa Kỳ trải nhựa con đường ở Đơn Dương (Lâm Đồng) năm 1971 Paving Train Using

Lữ đoàn 585 công binh Hoa Kỳ trải nhựa con đường ở Đơn Dương (Lâm Đồng) năm 1971
Paving Train Using "Yellow Bird" Trucks - Don Doung 1971 3) Lt Claybrook, Dave Powers, John Dill - Receiving Awards - Don Doung 1971

Công binh Hoa Kỳ đang rà quét bom mìn trên đường gần Bồng Sơn, Bình Định, mỗi sáng họ phải rà quét gần 30 dặm trước khi bắt đầu xây dựng con đường.Ảnh chụp những năm 1966-1972   Members of D Co, 35th Engr Bn are shown here sweeping for mines on Rt 1 near Bong Son. Nearly 30 miles of road are swept each morning prior to beginning construction work.

Công binh Hoa Kỳ đang rà quét bom mìn trên đường gần Bồng Sơn, Bình Định, mỗi sáng họ phải rà quét gần 30 dặm trước khi bắt đầu xây dựng con đường.
Ảnh chụp những năm 1966-1972

Members of D Co, 35th Engr Bn are shown here sweeping for mines on Rt 1 near Bong Son. Nearly 30 miles of road are swept each morning prior to beginning construction work.

Lính Mỹ sửa chữa một cây cầu bị hư hỏng trên quốc lộ 1, phía bắc Đông Hà, Quảng Trị, Việt Nam Cộng hòa (RVN), ngày 12/3/1967 Photographer Sergeant (Sgt.) K[evin] B. McVeigh. https://www.fold3.com/image/252/103043780

Lính Mỹ sửa chữa một cây cầu bị hư hỏng trên quốc lộ 1, phía bắc Đông Hà, Quảng Trị, Việt Nam Cộng hòa (RVN), ngày 12/3/1967

Photographer Sergeant (Sgt.) K[evin] B. McVeigh.

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Ảnh Xưa Tổng Hợp khác